Showing posts with label Tiêu chuẩn. Show all posts

Tiêu chuẩn BRC/IOP Issue 5 - Bản dịch Tiếng Việt

Tiêu chuẩn BRC/IOP Issue 5 - Bản dịch Tiếng Việt

Tiêu chuẩn ISO/DIS 22000:2017

Tiêu chuẩn ISO 22000:2018

Cập nhật ISO 22000:2018

Việc sửa đổi Tiêu chuẩn ISO 22000, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, đang được tiến hành và đã đạt đến giai đoạn Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc tế (DIS). Tiêu chuẩn sửa đổi sẽ kết hợp một cấu trúc lõi mới cũng như các yếu tố chính được công nhận nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm ở từng giai đoạn trong chuỗi thực phẩm.

Cập nhật ISO 22000:2018

Việc sửa đổi ISO 22000 nhằm củng cố các vấn đề mới đây liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm phù hợp với với bối cảnh hiện nay của ngành thực phẩm. Đây là một quá trình toàn diện và nhóm sửa đổi tiêu chuẩn đã đưa ra một số khái niệm sâu rộng. Các chuyên gia đã họp 2 lần vào 2016 và đã xử lý 1800 ý kiến từ nhiều bên liên quan đại diện cho một loạt các vị trí trên toàn cầu. Bây giờ, nhiêmj vụ chính của họ là chuyển ngữ các khái niệm đã được sửa đổi trong tiêu chuẩn và truyền đạt cho người sử dụng một cách rõ ràng và súc tích, làm cho ISO 22000 trở nên dễ hiểu và dễ thực hiện đối với các tổ chức ở mọi quy mô, và trong mọi khía cạnh của chuỗi thực phẩm.

Phiên bản mới của ISO 22000 sẽ bao gồm một số sửa đổi nhỏ để tăng tính dễ đọc hiểu và rõ ràng của tiêu chuẩn, cũng như một số thay đổi đáng kể mang tính chất cấu trúc hơn. Các điểm nổi bật chính là:

  • Phiên bản mới sẽ sử dụng Mô hình Cấu trúc Bậc cao (High Level Structure), đây là khuôn khổ cho tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý. Cấu trúc này làm cho các doanh nghiệp áp dụng dễ dàng tích hợp các các hệ thống quản lý vào các quá trình tác nghiệp của họ.

  • Tiêu chuẩn sửa đổi sẽ cung cấp một cách hiểu mới về khái niệm "rủi ro". Rủi ro là một khái niệm quan trọng đối với các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm và tiêu chuẩn sẽ phân biệt rủi ro ở cấp độ hoạt động (thông qua phương pháp tiếp cận điểm kiểm soát tới hạn hoặc HACCP) và rủi ro ở cấp chiến lược của hệ thống quản lý (rủi ro kinh doanh) với khả năng nắm lấy các cơ hội để đạt được mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp.

  • Tiêu chuẩn sẽ làm rõ sự khác biệt giữa hai chu kỳ PDCA. Chu kỳ đầu tiên áp dụng cho hệ thống quản lý, chu kỳ thứ hai giải quyết các hoạt động được mô tả trong điều khoản 8, đồng thời bao gồm các nguyên tắc của HACCP được xác định bởi Codex Alimentarius

Phiên bản sửa đổi ISO 22000 dự kiến sẽ được công bố vào 6-2018.

Để biết thêm thông tin chi tiết về giai đoạn DIS và cách bạn có thể đóng góp cho sự phát triển của tiêu chuẩn, hãy liên hệ với thành viên ISO tại quốc gia của bạn.

Nguồn: ISO.org

Tiêu chuẩn ISO 11607-2:2006

Tiêu chuẩn ISO 11607-2:2006

Tiêu chuẩn ISO 11607-1:2006

Tiêu chuẩn ISO 11607-1:2006

GFSI Verion 7 - Part III EIV Processing of Ambient Stable Products (Bản chuyển ngữ Tiếng Việt)

GFSI Verion 7 - Part III EIV Processing of Ambient Stable Products (Bản chuyển ngữ Tiếng Việt)

TCVN 6663-3:2008 (ISO 5667-3:2003) - Chất lượng nước - Lấy mẫu
Phần 3: Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu

TCVN 6663-3:2008 (ISO 5667-3:2003) - Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 3: Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu

TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-1:2006) - Chất lượng nước - Lấy mẫu
Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy mẫu

TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-:2006) - CHẤT LƯỢNG NƯỚC - LẤY MẪU - PHẦN 1: HƯỚNG DẪN LẬP CHƯƠNG TRÌNH LẤY MẪU VÀ KỸ THUẬT LẤY MẪU

ISO/DIS 45001:2016 - Tiêu chuẩn ISO về an toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp

Tiêu chuẩn ISO về an toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp

Tiêu chuẩn BRC/IOP Issue 5

Tiêu chuẩn BRC/IOP Issue 5

Tiêu chuẩn ISO 15189:2012: Phòng Xét nghiệm Y khoa - Các yêu cầu về năng lực và chất lượng

Tiêu chuẩn ISO 15189:2012: Phòng Xét nghiệm Y khoa - Các yêu cầu về năng lực và chất lượng

ISO/DIS 45001:2016 vs OHSAS 18001:2007

Cập nhật: Đã có bản DIS tại đây ISO/DIS 45001:2016 vs OHSAS 18001:2007

Tiêu chuẩn ISO 45001:2016 (DIS)

Cập nhật: Đã có bản DIS tại đây Tiêu chuẩn ISO 45001:2016(DIS)

Tài liệu này được sưu tầm từ: yeumoitruong.vn

ISO 37001 - Các hệ thống quản lý chống hối lộ

Hối lộ là một trong những vấn đề tiêu cực và thách thức nhất của thế giới. Với hơn 1.000.000.000.000 đô la Mỹ được hối lộ mỗi năm, hậu quả là hàng loạt các tệ nạn, giảm chất lượng cuộc sống, tăng đói nghèo và làm xói mòn lòng tin.

ISO 37001 - Các hệ thống quản lý chống hối lộ

Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực giải quyết bài trừ hối lộ ở cấp quốc gia và quốc tế , hối lộ vẫn còn là một vấn đề nhức nhối. Nhận ra điều này, Tổ chức ISO đang phát triển một tiêu chuẩn mới để giúp các tổ chức chống hối lộ và thúc đẩy văn hóa đạo đức kinh doanh.

Tiêu chuẩn ISO 37001, Các hệ thống quản lý chống hối lộ, mô tả một loạt các biện pháp nhằm giúp các tổ chức ngăn chặn, phát hiện và giải quyết vấn đề hối lộ. Chúng bao gồm việc áp dụng một chính sách chống hối lộ, cử người giám sát việc tuân thủ chống hối lộ, đào tạo, đánh giá rủi ro và thẩm định dự án và đối tác kinh doanh, thực hiện kiểm soát tài chính và thương mại, và tiến hành các thủ tục báo cáo và điều tra.

ISO 37001 có thể được sử dụng bởi bất kỳ tổ chức, lớn hay nhỏ, dù là trong lĩnh vực công, tư nhân hoặc tự nguyện, và ở bất cứ nước nào. Nó là một công cụ linh hoạt, có thể được điều chỉnh theo quy mô và tính chất của tổ chức và nguy cơ hối lộ mà tổ chức phải đối mặt.

Nguồn: iso.org

Tiêu chuẩn BRC/RILA Issue 3 - Áp dụng cho sản phẩm tiêu dùng (En)

Tiêu chuẩn ISO/TS 22002-4:2013 (En)

Tiêu chuẩn ISO/TS 22002-4:2013

Tiêu chuẩn ISO/TS 220002-2:2005 - Chương trình tiên quyết - Phục vụ ăn uống (En)

Tiêu chuẩn ISO/TS 220002-2:2005 - Chương trình tiên quyết - Phục vụ ăn uống

Tiêu chuẩn ISO/TS 22002-1:2009 Các chương trình tiên quyết về an toàn thực phẩm - Sản xuất thực phẩm

Tiêu chuẩn ISO/TS 22002-1:2009 Các chương trình tiên quyết về  an toàn thực phẩm - Sản xuất thực phẩm (thay thế cho BS PAS 220:2008)

Tiêu chuẩn PAS 96:2014 - Hướng dẫn bảo vệ và phòng vệ thực phẩm khỏi phá hoại có chủ ý (En)

Tiêu chuẩn PAS 96:2014 - Hướng dẫn bảo vệ và phòng vệ thực phẩm khỏi phá hoại có chủ ý

Tiêu chuẩn MSC CoC

Tiêu chuẩn MSC CoC