Hiển thị các bài đăng có nhãn TCVN. Hiển thị tất cả bài đăng

TCVN 6663-3:2008 (ISO 5667-3:2003) - Chất lượng nước - Lấy mẫu
Phần 3: Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu

TCVN 6663-3:2008 (ISO 5667-3:2003) - Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 3: Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu

TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-1:2006) - Chất lượng nước - Lấy mẫu
Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy mẫu

TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-:2006) - CHẤT LƯỢNG NƯỚC - LẤY MẪU - PHẦN 1: HƯỚNG DẪN LẬP CHƯƠNG TRÌNH LẤY MẪU VÀ KỸ THUẬT LẤY MẪU

TCVN 7047:2009 Thịt lạnh đông: Các yêu cầu kỹ thuật

TCVN 7435-1:2004 - Lựa chọn và bố trí bình chữa cháy và xe đẩy chữa cháy

TCVN 7435-1:2004 - Lựa chọn và bố trí bình chữa cháy và xe đẩy chữa cháy

TCVN 4378 : 2001

CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỦY SẢN ­ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Fishery processing factory ­ conditions for quality, hygiene assurance and food safety CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỦY SẢN ­ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Tiêu chuẩn này quy định những điều kiện cơ bản để đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở chế biến thủy sản làm thực phẩm (sau đây gọi tắt là cơ sở). Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các cơ sở chế biến mắm và nước mắm.

TCVN ISO 31000:2011 QUẢN LÝ RỦI RO - NGUYÊN TẮC VÀ HƯỚNG DẪN

TCVN ISO 31000:2011 QUẢN LÝ RỦI RO - NGUYÊN TẮC VÀ HƯỚNG DẪN

TCVN ISO 31000:2011 QUẢN LÝ RỦI RO - NGUYÊN TẮC VÀ HƯỚNG DẪN

TCVN ISO 50001 - Tiêu chuẩn về hệ thống quản lý năng lượng

Tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2007 - Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn

TCVN 3974:2007 - Muối thực phẩm