Hiển thị các bài đăng có nhãn RACI. Hiển thị tất cả bài đăng

RACI Matrix: Ma trận trách nhiệm

RACI mô tả sự tham gia của các vai trò khác nhau trong việc hoàn thành nhiệm vụ của một dự án hoặc quá trình tác nghiệp. Nó đặc biệt hữu ích trong việc làm rõ vai trò và trách nhiệm trong chức năng chéo / dự án và quy trình tác nghiệp.


Responsible:

Những người làm việc để đạt được nhiệm vụ. Có ít nhất một vai trò với một loại tham gia của trách nhiệm, mặc dù những người khác có thể được giao để hỗ trợ cho các công việc cần thiết

Accountable (also approver or final approving authority):

Người cuối cùng chịu trách nhiệm đối với việc hoàn thành chính xác và toàn diện về kết quả chuyển giao hoặc công việc, và là người giao nhiệm vụ cho những người Responsible. Nói cách khác, người này phải ký vào (phê duyệt) kết quả mà người Responsible cung cấp. Chỉ có duy nhất một Accounttable quy định cho mỗi nhiệm vụ, kết quả chuyển giao.

Consulted (sometimes counsel)

:Những người được hỏi ý kiến, điển hình là chuyên gia giải quyết vấn đề;

Informed

Những người duy trì việc cập nhật tiến độ, thường chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc chuyển giao;

Các biến thể của RACI như: RASCI, RACI-VS, Verifier, CAIRO, DACI, RAPID,.... bạn có thể xem thêm tại đây (bản tiếng Anh).

Nguồn: http://en.wikipedia.org