Hiển thị các bài đăng có nhãn Quản lý. Hiển thị tất cả bài đăng

SIPOC - Một dạng mô tả quá trình đơn giản - hiệu quả.

SIPOC

Một Hướng dẫn của FAO: Đánh giá & Quản lý Chất lượng - An toàn Thực phẩm Thủy Sản

Bộ phận Nghề cá & Nuôi trồng Thủy sản FAO đã phát hành một văn bản kỹ thuật Đánh giá & Quản lý An toàn - Chất lượng Thực phẩm Thủy sản: Thực tiễn và các vấn đề hiện tại tạo thành kiến thức về an toàn và chất lượng thủy sản với mục đích cung cấp một cuốn sách hướng dẫn toàn diện nhưng gọn gàng cho các nhà quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm thủy sản. Chủ đề về các vấn đề đang nóng hổi như mầm bệnh mới, tác động của biến đổi khí hậu đối với an toàn thực phẩm, và các khuôn khổ pháp lý thay đổi được bao gồm trong tác phẩm này.

Chú thích: Các anh đã và đang làm trong các đơn vị của Naficaq cần đọc thật kỹ tài liệu này để tránh làm khó doanh nghiệp thủy sản nhé!

Nội dung của hướng dẫn:
Nguồn: fao.org

Looking for Flowchart Editor?

PENCIL - An open-source GUI prototyping tool that's available for ALL platforms. 
 
Pencil is built for the purpose of providing a free and open-source GUI prototyping tool that people can easily install and use to create mockups in popular desktop platforms.
 

JSignPdf: Sign PDF files for free

JSignPdf is a Java application which adds digital signatures to PDF documents. It can be used as a standalone application or as an Add-On in OpenOffice.org. The application uses the jsignpdf-itxt library for PDF manipulations (based on iText library in version 2.1.7 with LGPL/MPL license). JSignPdf is open-source software and can be freely used in both private and business sectors.
 

DigiSigner Free Desktop Tool

Download here

What is the customer satisfaction model?

Description

The customer satisfaction model from N. Kano is a quality management and marketing technique that can be used for measuring client happiness.Kano customer satisfaction model

Kano's model of customer satisfaction distinguishes six categories of quality attributes, from which the first three actually influence customer satisfaction:
  1. Basic Factors. (Dissatisfiers. Must have.) - The minimum requirements which will cause dissatisfaction if they are not fulfilled, but do not cause customer satisfaction if they are fulfilled (or are exceeded). The customer regards these as prerequisites and takes these for granted. Basic factors establish a market entry 'threshold'.
  2. Excitement Factors. (Satisfiers. Attractive.) - The factors that increase customer satisfaction if delivered but do not cause dissatisfaction if they are not delivered. These factors surprise the customer and generate 'delight'. Using these factors, a company can really distinguish itself from its competitors in a positive way.