Hiển thị các bài đăng có nhãn QCVN. Hiển thị tất cả bài đăng

QCVN 01:2009/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật Việt nam về Chất lượng nước ăn uống

Quy chuẩn Kỹ thuật Việt nam về Chất lượng nước ăn uống

QCVN 06:2010/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia: An toàn cháy cho nhà và công trình

QCVN 06:2010/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia: An toàn cháy cho nhà và công trình

QCVN 02 - 01: 2009/BNNPTNT - CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM THỦY SẢN – ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM

QCVN 02 - 01: 2009/BNNPTNT - CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM THỦY SẢN – ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM

QCVN 02 - 01: 2009/BNNPTNT - CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM THỦY SẢN –   ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM

QCVN 6-3:2010/BYT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về đồ uống có cồn

QCVN 6-3:2010/BYT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về đồ uống có cồn. Các chỉ tiêu chất lượng cồn thực phẩm. QCVN 6-3:2010/BYT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về đồ uống có cồn.
Các chỉ tiêu chất lượng thực phẩm

QCVN 08-2:2011/BYT - Giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm


QCVN QTĐ-7:2008/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KỸ THUẬT ĐIỆN : Tập 7 - THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN

Nhân tiện có bạn thắc mắc về quy ước màu dây điện sử dụng trong các công trình điện. Nay chia sẻ tài liệu QCVN có đề cập đến nội dung này.