Hiển thị các bài đăng có nhãn Organic. Hiển thị tất cả bài đăng

Organically Produced Foods - Một hướng dẫn của FAO về thực phẩm hữu cơ

Các bạn thông cảm bản này chưa được chuyển ngữ!

Tiêu chuẩn thực phẩm Organic (Thực phẩm hữu cơ) của USDA

Các tiêu chuẩn hữu cơ mô tả các yêu cầu cụ thể mà phải được đánh giá chứng nhận bởi một cơ quan chứng đã được USDA công nhận trước khi sản phẩm có thể được dán nhãn Organic của USDA.
Nhìn chung, các đơn vị phải chứng minh rằng họ đang bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, và chỉ sử dụng các chất chỉ phê duyệt. Bên dưới tóm lược nội dung tiêu chuẩn. Xem tiêu chuẩn đầy đủ tại đây (bản tiếng Anh).

Ngũ cốc hữu cơ. Dấu hữu cơ của USDA xác nhận rằng bức xạ, bùn thải, phân bón tổng hợp, thuốc trừ sâu bị cấm, và các thành phần biến đổi gen không được sử dụng.

Chăn nuôi hữu cơ. Dấu hữu cơ của USDA xác nhận rằng các nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn y tế và phúc lợi động vật, không sử dụng thuốc kháng sinh hay hormone tăng trưởng, sử dụng 100% thức ăn hữu cơ, và động vật được cung cấp khả năng tiếp cận các khu vực ngoài trời. Organic multi-ingredient foods. The USDA organic seal verifies that the product has 95% or more certified organic content. If the label claims that it was made with specified organic ingredients, you can be sure that those specific ingredients are certified organic.

Các loại thực phẩm hữu cơ đa thành phần. Dấu hữu cơ của USDA xác nhận rằng sản phẩm có từ trên 95% thành phần được chứng nhận hữu. Nếu nhãn tuyên bố rằng nó đã được thực hiện với các thành phần hữu cơ nhất định, bạn có thể chắc chắn rằng những thành phần cụ thể được chứng nhận hữu cơ.

Quy trình quản lý

NOP phát triển pháp luật quy định cho việc tạo, sản xuất, xử lý, ghi nhãn, thương mại và thực thi đối với tất cả các sản phẩm hữu cơ của gắn nhãn USDA. Quá trình này, thường được gọi là làm luật, các đầu vào cung cấp từ Hội đồng Tiêu chuẩn Hữu cơ Quốc gia (một Ủy ban Tư vấn Liên bang với mười lăm thành viên cộng đồng) và cộng đồng. Tìm hiểu thêm (bản tiếng Anh).

Các quy định viện dẫn

Quy định hữu cơ của USDA (bản tiếng Anh). 7 CFR Phần 205 bao gồm tất cả các tiêu chuẩn hữu cơ của USDA, bao gồm cả hành vi bị cấm, yêu cầu, và danh sách vật liệu quốc gia cho phép và nghiêm cấm sử dụng.

Sổ tay chương trình (bản tiếng anh). Trình chứa đựng các tài liệu hướng dẫn, bản ghi nhớ chính sách và hướng dẫn nhằm làm rõ các chính sách và hỗ trợ những người sở hữu, quản lý, hoặc xác nhận hoạt động hữu cơ với việc tuân thủ các quy định NOP.

Dự thảo hướng dẫn (bản tiếng anh). Để nâng cao chất lượng và tính minh bạch của họ, NOP đầu tiên xuất bản các tài liệu hướng dẫn ở dạng dự thảo với đề nghị cộng đồng đóng góp ý kiến.

Tiêu chuẩn thực hành (bản tiếng anh). Hướng dẫn cụ thể và yêu cầu các nhà sản xuất hữu cơ và xử lý các vấn đề phải giải quyết trong kế hoạch hệ thống hữu cơ của họ. Trang này cung cấp thông tin về tiêu chuẩn thực hành đã được công bố gần đây và các tiêu chuẩn đang được phát triển.

Định kỳ kiểm tra dư lượng. Bắt đầu từ 01 tháng 1 năm 2013 các đơn vị chứng nhận hữu cơ phải kiểm tra các mẫu từ ít nhất 5 phần trăm của các hoạt động mà họ chứng nhận hàng năm. Các tài liệu sau đây giúp các đơn vị chứng nhận tuân thủ các yêu cầu kiểm tra dư lượng bổ sung (tất cả bằng tiếng anh):

Final Rule | Proposed Rule, outlines requirements
Memo to Certifying Agents, summarizes requirements
Pilot Pesticide Report, provides validated testing model
NOP 2610, describes how samples should be collected
NOP 2611, describes laboratory requirements
NOP 2611-1, provides target list of prohibited pesticides (PDFs)
NOP 2613, clarifies how to respond to positive residues

Determine EPA Tolerance | Determine FDA Action Level

Use of the USDA Organic Seal.Trang này thảo luận về việc sử dụng thích hợp của dấu hữu cơ của USDA và cung cấp các phiên bản của dấu ở cả hai chế độ in và màn hình

Organic Foods Production Act of 1990. The Act that established the NOP and its authority to enforce agricultural products sold, labeled, or represented as “organic” within the U.S.
Other Regulatory References  

Nguồn:http://www.ams.usda.gov