Showing posts with label Kỹ năng. Show all posts

Một ví dụ về sử dụng 5WHY

Một trong các phương pháp điều tra nguyên nhân gốc rễ là 5WHY, tức là đặt câu hỏi TẠI SAO? năm lần về vấn đề gặp phải để tìm được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề hiện hữu / tiềm ẩn từ đó xác định các hành động ngăn ngừa tái diễn / ngăn ngừa xảy ra.

Phương pháp 5WHY đơn giản có thể minh họa như:

 1. Tại sao [VẤN ĐỀ] đã xảy ra / có thể sẽ xảy ra? --> [TRẢ LỜI 1]
 2. Tại sao [TRẢ LỜI 1] đã xảy ra / có thể sẽ xảy ra? --> [TRẢ LỜI 2]
 3. Tại sao [TRẢ LỜI 2] đã xảy ra / có thể sẽ xảy ra? --> [TRẢ LỜI 3]
 4. Tại sao [TRẢ LỜI 3] đã xảy ra / có thể sẽ xảy ra? --> [TRẢ LỜI 4]
 5. Tại sao [TRẢ LỜI 4] đã xảy ra / có thể sẽ xảy ra? --> [TRẢ LỜI 5]

[TRẢ LỜI 5] được xem là nguyên nhân gốc rễ cần có hành động loại bỏ, ngăn ngừa hoặc giảm thiểu đến mức chấp nhận được.

Về lý thuyết thì đơn giản vậy, nhưng trong thực hành nhiều bạn còn lúng túng trong việc áp dụng 5WHY. Lý do chính của việc áp dụng 5WHY không thành công đó là KHÔNG GIÁM CHỊU TRÁCH NHIỆM 100%, hay nói một cách khác là THIẾU TINH THẦN LÀM CHỦ. Điều này đưa đến tình trạng đổ thừa (tìm nguyên cớ thay vì nguyên nhân).

Hãy xem tình huống: Tại Công ty nọ, một hôm vị Giám đốc xuống xưởng thì thấy công nhân đang ngồi chơi, không tiến hành sản xuất, đây chính là một VẤN ĐỀ đã xảy ra.

Các trường hợp áp dụng 5WHY có thể được áp dụng:

Trường hợp 1: Đích thân vị Giám đốc tiến hành điều tra nguyên nhân.

 1. Vị Giám đốc bắt đầu hỏi Quản đốc: Tại sao công nhân ngồi chơi [VẤN ĐỀ] mà không làm việc? Quản đốc trả lời: Dạ, tại vì máy xay ở công đoạn xay trộn bị hư, đang chờ sửa chữa.
 2. Vị Giám đốc hỏi tiếp: Tại sao [MÁY XAY BỊ HƯ]? Quản đốc ú ớ, nên ông gặp Trưởng phòng Bảo trì để hỏi lại câu này và nhận được câu trả lời như sau: Máy bị BỂ Ổ BI --> KẸT TRỤC --> CHÁY MÔ TƠ.
 3. Vị Giám đốc lại hỏi Trưởng phòng Bảo trì: Tại sao [Ổ BỊ LẠI BỊ BỂ]? Trưởng phòng Bảo trì trả lời: Tại cũ quá rồi, không thay thì nó bể chứ sao?
 4. Lúc này vị Giám đốc bực mình hỏi: Tại sao [KHÔNG THAY THẾ ĐỊNH KỲ]? Trưởng phòng Bảo trì đang loay hoay phụ sửa máy với nhân viên liên trả lời: Có đâu mà thay Sếp, tồn kho đề nghị mấy lần rồi có mua đâu!
 5. Vị Giám đốc bỏ đi về phòng Vật tư, ông liền hỏi: Tại sao [KHÔNG MUA VẬT TƯ TỒN KHO] để bảo trì họ thay định kỳ? Để giờ máy hỏng đột xuất công nhân ngồi chơi? Trưởng phòng Vật tư cho biết: Dạ, em đã đề nghị mấy lần nhưng SẾP CHƯA KÝ!
Trường hợp này NGUYÊN NHÂN GỐC chính là SẾP KHÔNG XEM XÉT PHÊ DUYỆT NGAY CÁC ĐỀ XUẤT MUA VẬT TƯ. Đây chính là trách nhiệm của Giám đốc. Điều này cũng có thể xảy ra với các trường hợp khác.

Trường hợp 2: Giám đốc chỉ đạo Trưởng phòng Bảo trì điều tra nguyên nhân

 1. Trưởng phòng Bảo trì hỏi: Tại sao công nhân ngồi chơi [VẤN ĐỀ] mà không làm việc? Rồi anh ta tự trả lời: Tại vì máy xay ở công đoạn xay trộn bị hư, đang chờ sửa chữa.
 2. Trưởng phòng Bảo trì tiếp tục hỏi: Tại sao [MÁY XAY BỊ HƯ]? Rồi anh ta tự trả lời: Máy bị BỂ Ổ BI --> KẸT TRỤC --> CHÁY MÔ TƠ
 3. Trưởng phòng Bảo trì tiếp tục hỏi: Tại sao [Ổ BỊ LẠI BỊ BỂ]? Rồi anh ta tự trả lời: Tại cũ quá rồi, không thay thì nó bể chứ sao?
 4. Trưởng phòng Bảo trì tiếp tục hỏi: Tại sao [KHÔNG THAY THẾ ĐỊNH KỲ]? Rồi anh ta tự trả lời: Có đâu mà thay Sếp, tồn kho đề nghị mấy lần rồi có mua đâu!
 5. Trưởng phòng Bảo trì tiếp tục hỏi: Tại sao [MÌNH KHÔNG BÁO CÁO GIÁM ĐỐC] về việc này?
Trường hợp này NGUYÊN NHÂN GỐC chính là KHÔNG BÁO CÁO GIÁM ĐỐC VỀ CÁC KHÓ KHĂN VÀ RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG VIỆC. Đây chỉnh là trách nhiệm của Trưởng phòng Bảo trì. Điều này cũng có thể xảy ra với các trường hợp khác.

Trường hợp 3: Giám đốc chỉ đạo Quản đốc điều tra nguyên nhân

 1. Quản đốc hỏi: Tại sao công nhân ngồi chơi [VẤN ĐỀ] mà không làm việc? Rồi anh ta tự trả lời: Tại vì máy xay ở công đoạn xay trộn bị hư, đang chờ sửa chữa.
 2. Quản đốc tiếp tục hỏi: Tại sao [MÁY XAY BỊ HƯ]?, anh ta không biết nên hỏi Trưởng phòng Bảo trì và nhận được câu trả lời: Máy bị BỂ Ổ BI --> KẸT TRỤC --> CHÁY MÔ TƠ.
 3. Quản đốc tiếp tục hỏi: Tại sao [Ổ BỊ LẠI BỊ BỂ]? Trưởng phòng Bảo trì trả lời: Tại cũ quá rồi, không thay thì nó bể chứ sao?
 4. Quản đốc tự hỏi: Tại sao [MÌNH KHÔNG PHÁT HIỆN CÁC DẤU HIỆU BÁO TRƯỚC]? Rồi anh ta tự trả lời: Chưa có các hướng dẫn nhận biết tình trạng bất thường của thiết bị
 5. Quản đốc tiếp tục hỏi: Tại sao [CHƯA CÓ CÁC HƯỚNG DẪN] về việc này? Rồi anh ta tự trả lời: Vì chưa làm việc với bảo trì về các đặc tính cần kiểm soát lúc vận hành thiết bị.
Trường hợp này NGUYÊN NHÂN GỐC chính là CHƯA LÀM VIỆC VỚI BẢO TRÌ VỀ CÁC ĐẶC TÍNH CẦN KIỂM SOÁT LÚC VẬN HÀNH THIẾT BỊ. Đây chính là trách nhiệm của Quản đốc. Điều này cũng có thể xảy ra với các trường hợp khác.

Trường hợp 4: Giám đốc chỉ đạo Trưởng phòng Vật tư điều tra nguyên nhân

 1. Trưởng phòng Vật tư hỏi: Tại sao công nhân ngồi chơi [VẤN ĐỀ] mà không làm việc? Anh ta không biết nên tìm Quản đốc để hỏi và được biết: Tại vì máy xay ở công đoạn xay trộn bị hư, đang chờ sửa chữa.
 2. Trưởng phòng Vật tư tiếp tục hỏi: Tại sao [MÁY XAY BỊ HƯ] anh ta không biết nên tìm Trưởng phòng Bảo trì để hỏi và được biết: Máy bị BỂ Ổ BI --> KẸT TRỤC --> CHÁY MÔ TƠ.
 3. Quản đốc tiếp tục hỏi: Tại sao [Ổ BỊ LẠI BỊ BỂ]? Trưởng phòng Bảo trì trả lời: Tại cũ quá rồi, không thay thì nó bể chứ sao?
 4. Trưởng phòng Vật tư tiếp tục hỏi: Tại sao [KHÔNG THAY THẾ ĐỊNH KỲ]? Và nhận được câu trả lời: Có đâu mà thay, tôi đề nghị mấy lần rồi mà ông có mua đâu
 5. Trưởng phòng Vật tư tự hỏi: Tại sao mình [KHÔNG MUA]? Rồi anh ta tự trả lời: Mình đã đề nghị Sếp nhiều lần nhưng Sếp chưa ký, do mình KHÔNG BÁO CÁO GIÁM ĐỐC VỀ CÁC KHÓ KHĂN VÀ RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG VIỆC.
Trường hợp này NGUYÊN NHÂN GỐC chính là KHÔNG BÁO CÁO GIÁM ĐỐC VỀ CÁC KHÓ KHĂN VÀ RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG VIỆC. Đây chính là trách nhiệm của Trưởng phòng Vật tư. Điều này cũng có thể xảy ra với các trường hợp khác.

Như vậy, tổng hợp cả 04 trường hợp nêu trên có thể thấy được các nguyên nhân chính sau đây:

 1. KHÔNG XEM XÉT PHÊ DUYỆT NGAY CÁC ĐỀ XUẤT MUA VẬT TƯ - Điều này thuộc phạm vi của Giám đốc
 2. KHÔNG BÁO CÁO GIÁM ĐỐC VỀ CÁC KHÓ KHĂN VÀ RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG VIỆC - Điều này thuộc phạm vi trách nhiệm của Trưởng phòng Bảo trì & Trưởng phòng Vật tư.
 3. CHƯA LÀM VIỆC VỚI BẢO TRÌ VỀ CÁC ĐẶC TÍNH CẦN KIỂM SOÁT LÚC VẬN HÀNH THIẾT BỊ - Điều này thuộc phạm vi trách nhiệm của Quản đốc.

Chúc các bạn thành công!

Phạm Xuân tiến

Tinh thần làm chủ

Chuyện kể rằng có một chiếc thuyền nọ đang lênh đênh trên biển, chẳng hiểu vì lý do gì mà vỏ thuyền lại bị thủng 03 lỗ, phía đầu 01 lỗ, đoạn giữa 01 lỗ và ở đuôi 01 lỗ, nước bắt đầu tràn vào trong thuyền qua các lỗ thủng và nếu không có hành động kịp thời thì thuyền sẽ chìm. Người thuyền trưởng họp khẩn tất cả những người trên thuyền và họ cùng thảo luận nên làm thế nào.

Sau một hồi lâu thảo luận, cuối cùng họ đi đến quyết định:

 • Chia người trên thuyền làm 03 nhóm
 • Mỗi nhóm chịu trách nhiệm xử lý một lỗ thủng.

Sau khi thống nhất, các nhóm nhanh chóng bắt tay vào công việc khắc phục lỗ thủng mà nhóm mình phụ trách. Họ tất bật với các công việc xem xét lỗ thủng, tìm kiếm công cụ và vật tư hiện có trên thuyền, trong điều kiện rất hạn chế về thời gian, công cụ và vật tư, họ bắt đầu gây gổ và đổ thừa lẫn nhau, nào là công tác bảo trì thuyền đã không được làm tốt bởi xưởng bảo trì và đại tu thuyền trên bờ, nào là đơn vị kỹ thuật đã không chịu kiểm tra kỹ lưỡng thuyền trước khi khởi hành, để bây giờ họ phải lãnh hậu quả thế này, nào là các thành viên nhóm không chịu chủ động tham gia vào công việc khắc phục hiện tại, nào là sự phân công không công bằng của thuyền trưởng, nào là thiếu thốn công cụ dụng cụ và vật tư,...

Tuy nhiên, họ vẫn phải khắc phục lỗ thủng mình đã được giao. Sau một khoảng thời gian, nhóm thứ nhất họ đã bịt được lỗ thủng, nước không chảy vào thuyền qua lỗ thủng này nữa. Cả nhóm vui mừng với thành quả của mình, trưởng nhóm này quyết định cả nhóm cần nghỉ ngơi và tổ chức ăn mừng thành quả đạt được với vài chai rượu và lương thực có sẵn trên thuyền mà họ có mang theo lúc khởi hành. Thực sự, lúc đó họ chẳng nghĩ gì đến việc các nhóm khác đã hoàn thành nhiệm vụ hay chưa.

Đến lượt nhóm thứ hai, sau một hồi lâu vật lộn họ cũng hoàn thành được việc khắc phục lỗ thủng mình phụ trách. Họ nghĩ, chúng ta thật tuyệt vời, với điều kiện khó khăn như thế mà chúng ta vẫn hoàn thành nhiệm vụ, mặc dù nước vẫn còn rỉ rỉ vào chút ít, nhưng với điều kiện thực tế, kết quả như vậy đã là quá xuất sắc rồi. Họ quyết định nghỉ ngơi, và cần ăn uống chút gì đó để mừng thành quả này. Ngay lúc đó, họ thấy có người của nhóm một đang chuẩn bị thức ăn và rượu, họ liền hỏi thăm và biết nhóm này cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, họ liền nhập chung với nhóm một để ăn mừng thành quả.

Trong lúc ăn mừng thành quả, các thành viên nhóm một và nhóm hai nói chuyện rôm rả, họ kể về các khó khăn và cách họ khắc phục lỗ thủng, họ khen nhau đã tài giỏi như thế nào, trong điều kiện khó khăn và cấp bách như thế. Họ cùng nhau bàn tính xem khi về đất liền sẽ đề nghị cấp trên khen thưởng thế nào với thành quả này và đề xuất kỷ luật các bộ phận trên bờ vì lý do thiếu trách nhiệm như thế nào. Họ ca hát rôm rả cả con thuyền.

Trong lúc đang vật lộn với lỗ thủng mình phụ trách, các thành viên nhóm ba nghe thấy tiếng hát của hai nhóm còn lại trên thuyền, họ liền cử người xem có chuyện gì, người này về thông tin cho họ biết các nhóm kia đã thực hiện xong nhiệm vụ và đang ăn mừng. Các thành viên nhóm ba rất bực mình vì chuyện này, họ nói chuyện với nhau về thuyền trưởng giao nhiệm vụ không công bằng, nhóm họ nhận lỗ thủng quá lớn, các nhóm kia không có tinh thần hỗ trợ đồng đội,...Tuy nhiên, họ không hề cử người hay đích thân nhóm trưởng đi yêu cầu trợ giúp. Họ nghĩ, chúng ta mà làm không xong thì có mà chết cả đám, ở đó mà ăn mừng.

Kết cục là, nhóm ba đã không hoàn thành nhiệm vụ, nước vào thuyền ngày càng nhiều đến mức không thể cứu vãn và cuối cùng thuyền chìm!

Lời bàn: "Tinh thần làm chủ" không có nghĩa là hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhưng có nghĩa là đảm bảo đạt được các mục đích chung, trong câu chuyện này chính là "thuyền không chìm"

Phạm Xuân Tiến

Hành động tác động thế nào đến cảm xúc?

Mùa hè năm 1971, một nhóm các nhà nghiên cứu do giáo sư tâm lý Phillips Zimbardo dẫn đầu đã phân một nhóm các sinh viên đại học thành 2 nhóm ngẫu nhiên, những tù nhân và những cai tù, và sắp xếp họ đóng vai của họ trong một nhà tù giả dưới tầng hầm của Khoa Tâm lý đại học Stanford.

Chỉ trong vài ngày, những cai tù bắt đầu bộc lộ những thái độ uy quyền, độc đoán, cố ý sỉ nhục một số tù nhân. Các tù nhân bắt đầu có những thái độ thụ động, nhiều người rơi vào một trạng thái trầm cảm. Thực nghiệm phải chấm dứt chỉ sau 6 ngày.

Thực nghiệm nhà tù Stanford thường được cho là để minh họa cho sức mạnh của vai trò xã hội trong việc kiến tạo hành vi, nhưng nó cũng mô tả về sức mạnh của hành vi để gây ra những cảm xúc mạnh mẽ thực sự. Những cai tù trong thực nghiệm của Zimbardo không thực sự là những cai tù. Và những tù nhân không phải là những tù nhân thực. Tất cả bọn họ là những tình nguyện viên. Họ là những sinh viên. Nhưng khi họ bắt đầu hành động theo vai, họ bắt đầu cảm nhận theo vai.

Nhiều người giả định rằng mối liên hệ giữa cảm xúc và hành vi là một chiều: Cảm xúc hình thành hành vi. Bạn yêu anh ấy, do đó bạn hôn anh ấy. Bạn ghét anh ta, do đó bạn đánh anh ta. Quan điểm này là không đúng. Trong thực tế, mối quan hệ đó là hai chiều. Thật ra, phần lớn thời gian, hành động hình thành cảm xúc.

Bạn từng tự hỏi tại sao các nam và nữ diễn viên đóng vai người yêu trong một bộ phim thường bắt đầu yêu nhau sau khi kết thúc phim? Chắc chắn là có liên quan đến nhiều quá trình. Cả hai thường trẻ và đẹp. Họ có nhiều điểm chung. Họ ở cạnh nhau rất nhiều. Tất cả điều đó được biết đến như những yếu tố dự báo của việc lựa chọn bạn tình.

Nhưng họ cũng đóng những cảnh yêu nhau. Họ phải hành động như những người quan tâm sâu sắc đến nhau. Họ nhìn vào mắt nhau, họ chạm vào nhau. Họ đóng những hành động yêu thương. Ta không ngạc nhiên khi cảm xúc của tình yêu thường theo sau.

Nhà tâm lý/ triết học William James là một trong những nhà học giả đầu tiên nhận thấy quá trình phản trực giác này. Ông tin là những cảm xúc nảy sinh từ những hành động của cơ thể mà chúng ta đáp ứng lại trước những điều xảy đến trong cuộc sống của chúng ta. Ông giả thuyết rằng, không phải “chúng ta đánh mất gia tài, buồn và khóc; chúng ta gặp một con gấu, sợ hãi và bỏ chạy; chúng ta bị đối thủ xúc phạm và tức giận và đánh nhau.” Trên thực tế, ông lập luận, “trình tự của các chuỗi sự việc này là không đúng…những nhận định trên, hợp lý hơn nên là chúng ta cảm thấy buồn vì chúng ta khóc, tức giận vì chúng ta đánh nhau, sợ hãi vì chúng ta run rẩy.”

James lập luận rằng nếu không có một số phản ứng của cơ thể (khóc, run, đánh đấm), chúng ta sẽ không cảm nhận cảm xúc. “Như vậy chúng ta có thể thấy con gấu và nhận định rằng tốt hơn là nên chạy, bị nhục mạ và cho rằng tung nắm đấm là đúng, nhưng chúng ta không thật sự cảm thấy sợ hãi hay tức giận.” Mặc dầu hơi quá đơn giản, James vẫn chạm vào đúng sự thật của vấn đề. Hành vi có thể tạo nên cảm xúc.

Nghiên cứu gần đây trong tâm lý học lâm sàng cho thấy cách nhanh nhất để thay đổi một cảm xúc là thay đổi hành vi gắn liền với nó. Bản thân quan điểm này không mới. Ví dụ, các nhà lý thuyết hành vi những năm 1970 tin rằng trầm cảm là kết quả gián tiếp của sự không hoạt động: sau nhiều thất bại và những thất vọng, hụt hẫng, con người dừng cố gắng và thu mình khỏi thế giới; tuy nhiên thu mình và không hoạt động lại làm giảm khả năng có những tương tác hoặc những trải nghiệm tích cực, do đó sự cô lập và thụ động tăng lên, cuối cùng dẫn đến trầm cảm.

Con người thích những phần thưởng ngay trước mắt hơn, và thường phản ứng lại với sự không thoải mái bằng cách thu mình và né tránh. Thu mình và né tránh cho chúng ta phần thưởng ngắn hạn bằng cách loại bỏ sự khó chịu, nhưng chúng trừng phạt chúng ta về lâu dài bằng cách ngăn không cho chúng ta học cách làm thế nào đạt được những phần thưởng khác trong môi trường. Phản ứng đúng đắn trước thất bại không phải là đầu hàng và thu mình mà là học cách hành động khéo léo, có kỹ năng và có mục đích hơn để đưa những củng cố tích cực vào trong cuộc sống của bạn. Trị liệu hành vi cho người trầm cảm là tập trung làm cho thân chủ thay đổi những hành vi để trải nghiệm một sự thay đổi trong tâm trạng – một nguyên tắc được gọi là Hoạt hoá hành vi.

Những phương thức chữa trị trầm cảm dựa trên nguyên tắc về hành vi, ở một mức nào đó, đã bị gạt sang một bên vào những năm 1980 vì người ta chú trọng vào các kỹ thuật về phương thức nhận thức, vốn chú trọng đến việc thay đổi “những sai lạc về nhận thức” (những suy nghĩ bi quan, thảm não) và “những cách thức đặc trưng” tiêu cực (thói quen tự trừng phạt bằng cách gán một ý nghĩa nào đó lên các sự kiện). Tuy nhiên, một số nghiên cứu trong những năm 90, cho thấy rằng chỉ một phần của phương pháp Hoạt hoá hành vi cho kết quả ngang với toàn bộ chương trình trị liệu trầm cảm bằng phương pháp nhận thức, và điều này đã làm sống lại mối quan tâm với những ý tưởng trước đó [về hành vi tạo nên cảm xúc – ND].

Mô hình Hoạt hoá hành vi cho rằng trầm cảm có mối liên hệ với những tình huống ngoại cảnh của chủ thể, chứ không đơn thuần là do tính cách nội tâm của người đó. Nói cách khác, các chứng rối loạn là “các sự kiện trong một tình huống đặc biệt”. Do đó, mô hình Hoạt hoá hành vi đại diện cho quan điểm cho rằng các bệnh tâm lý có phụ thuộc vào hoàn cảnh. Thay vì xem xét kỹ lưỡng những khiếm khuyết về yếu tố di truyền và phương thức nhận thức bên trong chủ thể, các chứng rối loạn được xem là sự tương tác giữa các tính cách cá nhân và các điều kiện môi trường.

Nguyên tắc “hành vi thiết lập cảm xúc” được áp dụng ngày nay trong phương pháp trị liệu chứng trầm cảm, thông qua một kỹ thuật gọi là “hoạch định các hoạt động”, theo đó, các thân chủ được yêu cầu đưa trở lại những hoạt động có liên hệ đến cảm giác thành đạt và vui vẻ vào cuộc sống của họ. Phương pháp này không chỉ là những lời đề nghị phổ biến trong quá khứ như “hãy đi dạo” hay “xuống phố chơi”. Các nhà trị liệu hợp tác với các thân chủ để xem xét những hành vi khả dĩ đặc biệt trong cuộc sống của họ, chia các nhiệm vụ ra thành những bước nhỏ và dễ đạt được, và củng cố những hành vi có tính thành đạt trong cuộc sống. Nhà tâm lý học thực hiện tương tự như cách một nhà trị liệu vật lý chia nhỏ một chuyển động thành những những cử động nhỏ hơn có thể được tập luyện một cách dễ dàng để rèn luyện sức lực và sự dẻo dai.

Trở nên năng động trong cuộc sống có thể dẫn đến những thay đổi trong tâm trạng thông qua nhiều con đường. Hoạt động thể chất dẫn đến cảm giác về sự khoẻ mạnh bằng cách phóng thích những hóc môn giảm đau, không kể đến việc tăng sức mạnh cơ bắp và năng suất của tim, cải thiện ngoại hình, v.v. Cơ thể của chúng ta được xây dựng cho chuyển động, và chúng cảm thấy tốt khi chuyển động.

Trở nên năng động trong cuộc sống cũng giúp bạn gần gũi với mọi người hơn. Chúng ta là những động vật có tính xã hội, và các tương tác xã hội có tác động tích cực lên trạng thái tinh thần của chúng ta. Tác nhân dự đoán tốt nhất duy nhất về sự hạnh phúc của con người chính là các mối quan hệ xã hội. Hơn nữa, hoạt động thường góp phần tạo nên luyện tập, và luyện tập giúp cải thiện các kỹ năng, và dẫn đến cải thiện khả năng của chúng ta có được những phần thưởng trong môi trường sống.

Thông điệp chủ đạo trên không chỉ hữu ích đối với người đang trầm cảm mà còn đối với bất kỳ ai quan tâm đến việc giữ gìn tinh thần khoẻ mạnh. Cách ngắn nhất, đáng tin nhất để thay đổi cách bạn cảm nhận đó là thay đổi những việc bạn làm. Khi bạn cảm thấy tồi tệ, đừng chờ đợi cảm thấy hạnh phúc để làm những việc bạn thích. Hãy bắt đầu làm những việc bạn thích. Những cảm xúc tốt đẹp có thể sẽ theo sau.

Nguồn: tamlyhoctoipham.com

Lý do nào khiến bạn rơi vào tình huống ngày càng tồi tệ?

Hãy xem tình huống sau

Một buổi chiều đẹp trời, bạn đang lặn ngụp trong mớ giấy tờ dài vô tận thì sếp xuất hiện trước mặt. Ông ấy bắt đầu huyên thuyên về việc bạn đang làm chậm tiến độ như thế nào và buộc bạn phải sửa lại mọi thứ.

Bạn đứng im lắng nghe và ấm ức đến mức muốn bỏ việc luôn và ngay (nhưng vì một số lý do nên không thể làm thế). 6 giờ tối, bạn đi về trong luồng giao thông hỗn loạn của giờ cao điểm.

40 phút để đi đoạn đường 3km, bạn bắt đầu nổi điên, bóp còi điên cuồng và la lối vào những chị "ninja bịt mặt" đi chen lấn, phạm luật.

Về đến nhà trong cơn tức giận, bạn hùng hục bước vào nhà bếp và va phải con gái đang nhảy chân sáo dọn bát đĩa để chuẩn bị ăn cơm. Ôi thôi, đĩa nước chấm dây ra đầy cái áo sơ mi đắt tiền của bạn.

Đến lúc này thì bạn không chịu nổi nữa và bắt đầu mắng con té tát. Chưa thỏa cơn giận, bạn quay sang người vợ và la lối rằng tại sao cơm canh chưa sẵn sàng khi bạn về nhà?

Kết quả bạn nhận được là gì?

Vợ bạn tất nhiên giận điên người! Cô ấy bỏ vào phòng, để lại bạn với một đứa bé đang khóc lóc sợ hãi với bữa cơm dang dở. Bạn dỗ mãi mà con không nín khóc, do đó bữa ăn kéo dài mãi không xong.

Trong khi đó, bản thân vừa bẩn vừa mệt nhưng bạn vẫn phải dọn dẹp "bãi chiến trường" cùng với việc xử lý chiếc áo đắt tiền.

Vừa giặt áo trong tiếng con khóc vừa lầm bầm chửi rủa, do đâu mà mình phải chịu đựng những điều này? Hãy cùng chọn đáp án đúng nhé.

A. Do ông sếp "quái thai" dám mắng bạn.

B. Do đứa con hậu đậu làm đổ dơ vào áo bạn.

C. Do vợ mình không làm tròn bổn phận của một người vợ.

D. Do bản thân không kiềm chế được cơn nóng giận

Đáp án chính xác là D. Bạn đã thể hiện sai cảm xúc ở sai chỗ!

Tất cả những thứ này hoàn toàn có thể thay đổi, vì quyết định là của bạn

Hãy xem một cách hành xử khác

Sau khi bị mắng, bạn có thể ngồi tự ngẫm lại xem mình đã sai ở đâu và cố gắng xử lý mọi việc.

Đến 6 giờ, trước sau gì cũng tắc đường nên bạn có thể ghé vào hiệu bánh để mua một món gì đó cho con gái.

Đường đã vắng, bạn chạy thẳng một mạch về nhà, ôm hôn vợ con, ngồi vào bàn thưởng thức bữa ăn nóng hổi. Con gái bạn có vẻ rất vui mừng khi được món quà bất ngờ nên ngoan ngoãn ngồi vào bàn học bài để nhanh được ăn bánh.

Sáng hôm sau bạn lại được sếp khen vì có tiến bộ. Đáng lẽ mọi chuyện đã phải xảy ra như thế, nếu bạn không ôm bực tức vào người khi bị sếp mắng.

Cuộc đời chúng ta lúc nào cũng sẽ gặp những trường hợp kiểu như thế - không phải sếp thì đồng nghiệp. Và ta có thể để cho họ làm cho cuộc sống trở nên khổ sở, hoặc tự bạn phải tự biến cuộc sống của bạn trở nên vui vẻ trở lại.

Thế đấy, hãy biết kiểm soát cảm xúc đúng lúc đúng chỗ. Từ đó mới có thể kiểm soát được những hành vi của chính mình. Muốn nó vui hay buồn, thoải mái hay bực tức giận dữ là do bạn cả.

Nguồn: soha.vn

Dấu hiệu cho thấy bạn đang che dấu cảm xúc thật của mình

"Chúng ta cố gắng hết sức để che giấu cảm xúc thật với những người cần biết nó nhất. Mọi người thường kìm nén cảm xúc vì cho rằng bộc lộ chúng ra thì sẽ càng không ổn", tiểu thuyết gia người Mỹ Collen Hoover chia sẻ.

Trên thực tế, nhiều người trong chúng ta thường xuyên giữ khư khư hoặc giấu nhẹm cảm xúc của mình, đặc biệt là khi buồn.

Theo nhà tâm lý học lâm sàng Leon F.Seltzer, có rất nhiều lý do khiến chúng ta tìm mọi cách để che giấu cảm xúc hoặc giả vờ hạnh phúc. Những tổn thương về mặt cảm xúc xuất phát từ niềm tin tiêu cực rằng chúng ta sẽ bị đọc vị bởi một người nào đó, trong một hoàn cảnh nào đó.

Tất cả những người che giấu cảm xúc đều có một điểm chung là sự sợ hãi. Nhiều người không nhận ra điều đó, đồng thời không biết rằng việc tập trung che giấu cảm xúc của bản thân sẽ sinh ra nhiều vấn đề hơn là khi thoải mái thể hiện chúng.

Những cảm xúc bị kìm nén có thể quay lại bất cứ lúc nào, đặc biệt chúng sẽ thể hiện qua hành động. Dưới đây là 11 biểu hiện thường thấy mỗi khi chúng ta muốn che giấu cảm xúc của mình.

1. Quan tâm đến người khác

Thoạt nghe, điều này có vẻ tốt. Khi cảm thấy buồn hoặc chán nản, bạn có thể dễ dàng cảm thông với những vấn đề của người khác. Thật không may, điều này có thể khiến bạn thêm mệt mỏi và chán nản.

2. Biến mất khỏi cuộc sống của những người thân quen

Mỗi khi muốn che giấu cảm xúc, nhiều người chọn cách tạm thời lánh mặt những người thân trong gia đình và bạn bè trong một khoảng thời gian nhất định, có thể vài ngày hoặc vài tuần. Bạn ngừng liên lạc với họ và thu mình trong thế giới riêng với những hàng rào phân cách với thế giới bên ngoài.

Điều này xảy ra khi chúng ta muốn đối diện với cảm xúc của chính mình trước khi sẵn sàng thể hiện nó ra ngoài. Khi không muốn ai khơi dậy cảm xúc từ sâu bên trong mình, chúng ta thường chọn cách trốn tránh như vậy.

3. Luôn luôn bận rộn

Có lẽ bạn sợ thời gian rảnh sẽ làm mình suy nghĩ nhiều hơn, do đó luôn tìm cách khiến mình bận rộn hơn bình thường. Bạn nhận thêm việc, liên tục lên kế hoạch đi chơi với bạn bè hay gia đình… Khi không có thời gian riêng cho bản thân, bạn có thể tạm quên đi những cảm xúc mà mình đang cố giấu.

4. "Tôi ổn"

Bạn càng kìm nén cảm xúc của mình đến đâu thì nói câu này càng nhiều. Bằng cách khẳng định mình ổn, bạn có thể tránh được sự "soi mói" của mọi người. Khi không ai để ý đến chuyện của bạn nữa, bạn cũng dễ kìm nén cảm xúc hơn.

Huyền thoại nhạc rock Jim Morrison từng nói: "Thứ tự do quan trọng nhất là bạn được là chính mình. Bạn đổi bản chất của mình để làm tròn vai trò nào đó. Bạn đổi cảm xúc của mình để thực hiện điều gì đó. Bạn từ bỏ những cảm giác riêng của mình để đeo một cái mặt nạ giả dối.

Sẽ không có cuộc cách mạng lớn lao nào xảy ra nếu bạn không tự thay đổi chính mình. Mọi thay đổi đều bắt nguồn từ bên trong bạn trước đã". Như vậy, nếu giả vờ nói ổn, bạn sẽ không cố gắng tìm cách thay đổi tình hình thật sự của mình.

5. Phát sinh những kiểu lo lắng mới

"Chúng ta thường kìm nén những cảm xúc khó chịu như nỗi buồn, sự tức giận hay tổn thương. Đối với người trưởng thành, khi một trong những cảm xúc trên bộc lộ ra ngoài, thì tất cả những cảm xúc tiêu cực còn lại sẽ bùng nổ theo. Do đó, sự sợ hãi ngày càng tăng", nhà tâm lý trị liệu Backi Hein cho hay.

Khi cảm xúc bị kìm nén, chúng sẽ biểu hiện thành những dạng lo lắng mới mà bạn chưa từng biết. Bạn cảm thấy ngại ra khỏi nhà hoặc gặp vấn đề khi giao tiếp với những người quen.

6. Tự tạo ra những cảm xúc giả

Mặc dù đang rất buồn nhưng bạn vẫn giả vờ như đang lạc quan và hài hước. Điều này tưởng chừng như có tác động tích cực nhưng thực ra khi thiếu những sự lạc quan thật sự, bạn sẽ càng làm cho cảm xúc của mình tồi tệ đi.

7. Luôn phải kiểm soát cảm xúc

Đối với bạn, mọi phút giây đều phải theo kế hoạch định sẵn. Bạn không cho phép bạn thân làm những điều ngẫu hứng hoặc bất ngờ vì sợ lộ ra những cảm xúc đang cố giấu.

Bạn ghét cả những lúc ngồi xuống và nghĩ về những cảm xúc thật của mình. Vì vậy, lúc nào bạn cũng vạch rõ những việc cần làm để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

8. Tìm kiếm các mối quan hệ mới

Những người muốn giấu cảm xúc thường tìm đến những mối quan hệ mới lạ để tránh phải đối mặt với những mối quan hệ thân thiết, dễ dàng khiến bản thân bộc lộ con người thật.

9. Thấy tất cả mọi thứ đều như trò đùa

Ngay cả khi đang rất sầu não, bạn vẫn có thể cố tình vui đùa trong mọi tình huống. Bạn nghĩ cười ngay cả khi đang rất buồn là cách để xua đuổi và tránh không phải đối diện với cảm xúc thật.

Đây là cơ chế phòng vệ để những người muốn che giấu cảm xúc kiềm chế bản thân và tránh sự nghi ngờ của những người xung quanh.

10. Tạo ra vẻ ngoài gai góc hơn

Khi muốn giấu cảm xúc, bạn sẽ cố gắng tạo ra vẻ ngoài không mấy thân thiện để mọi người phải tránh xa (dù bạn đang rất cần có họ bên cạnh để chia sẻ). Bạn "diễn" như thể "ta đây không sợ bất cứ điều gì", dù bên trong đang bị tổn thương sâu sắc.

11. Khóa mọi cảm xúc, kể cả những cảm xúc tích cực

Khi bạn kìm nén những cảm xúc như buồn bã, đau khổ, bạn vô tình kìm nén luôn cả những cảm xúc khác như vui vẻ hay ngạc nhiên. Càng kìm nén lâu thì bạn càng mệt mỏi. Trớ trêu thay, khi càng trốn tránh, bạn càng cảm nhận rõ những rắc rối của mình.

Nếu từng có những biểu hiện kể trên , bạn cần phải xét lại xem việc che giấu cảm xúc đã ảnh hưởng như thế nào đến hành vi của mình.

"Nếu thực sự muốn ngưởi khác hiểu được những cảm xúc dễ bị tổn thương của mình, chúng ta cần phải biểu hiện chúng ra bên ngoài, nói ra những điều lâu nay cố giấu", Seltzer nhấn mạnh.

Nguồn: soha.vn

Tác động đến suy nghĩ của người khác bằng cách nào?

Cử chỉ của con người bị điều khiển bởi những sự mê tín, rập khuôn và những điều lặp đi lặp lại nhiều lần. Điều này khiến cho chúng ta dễ bị biến thành những con rối trong tay người khác. Tuy nhiên nếu nắm được những bí mật này, bạn có thể sử dụng chúng theo hướng có lợi cho mình. Ví dụ, BBC Future đã từng chỉ cho bạn cách nhận biết kẻ nói dối bằng cách phỉnh họ đưa ra nhiều thông tin quá trớn, thay vì tập trung vào những cử chỉ của họ.

Dưới đây là một số mẹo giúp bạn hiểu cử chỉ của người khác và tác động đến quyết định của họ, tổng hợp từ các bài viết của BBC Future:

 1. Chỉ đập tay lên vai ai đó và nhìn thẳng vào mắt họ sẽ khiến họ trở nên dễ bị chi phối hơn rất nhiều.

 2. Sự co giãn đồng tử mắt có liên hệ trực tiếp đến tâm lý bất định: Nếu ai đó không chắc chắn về quyết định của mình, họ sẽ cảm thấy bị khuấy động, điều này khiến tròng mắt của họ giãn ra.

 3. Một trong những mánh mà những kẻ móc túi sử dụng đối với những người say xỉn là khẽ nghiêng mình từ bên này qua bên kia trong lúc nói chuyện với các nạn nhân.

  Những người đang say sẽ tự nghĩ rằng chính mình đang bị ngả nghiêng và sẽ tìm cách nghiêng về phía ngược lại để giữ thăng bằng.

  Tuy nhiên chính hành động đó khiến họ bị mất cân bằng và bị té. Kẻ móc túi lợi dụng lúc đó để giúp họ đứng dậy và lấy trộm tài sản của nạn nhân.

 4. Những người có nhiều kích thích tố sinh dục thường có khuôn mặt rộng và gò má to. Những người này cũng thường có tính cách quả quyết, thậm chí hung hăng.

 5. Màu đỏ thường gắn chặt với sự thống trị và bản chất hung hăng. Đây là điều được cấy vào trong não của chúng ta. Ví dụ, những võ sỹ đấm bốc mặc đồ đỏ thường có khả năng chiến thắng cao hơn 5% so với những người mặc đồ màu xanh.

 6. Trong trò oẳn tù tì, đàn ông thường có những lựa chọn ‘nam tính hơn’ - đấm. Trong khi đó, kéo thường không được cả phụ nữ lẫn đàn ông lựa chọn.

  Vì lý do này, lựa chọn an toàn nhất của bạn là giấy - bạn sẽ chỉ thắng hoặc hoà.

  Một trong các lựa chọn khác là nói to cho đối thủ của bạn biết sự lựa chọn của mình là gì. Họ sẽ nghĩ rằng bạn đang đánh lừa họ và vì vậy sẽ có sự lựa chọn kém khôn ngoan hơn.

 7. Những người bán hàng là bậc thầy trong kỹ năng kiểm soát suy nghĩ của chúng ta. Một trong những mánh kinh điển nhất trong phòng trưng bày sản phẩm, đó là hô giá trên trời đối với một sản phẩm và đặt nó ở giữa hàng loạt các sản phẩm tương tự khác.

  Ví dụ, nếu bốn máy làm espresso gần giống nhau được đặt trên cùng một kệ, nhưng cả ba máy được dán giá 200 đôla và máy còn lại dán giá 400 đôla, chiếc máy đắt tiền kia sẽ khiến ba máy còn lại trông hợp lý hơn về giá trị. Thực tế là điều này cho chúng ta thấy mình không biết gì nhiều về giá trị thực sự của một chiếc máy espresso.

 8. Tiếng cười là một ‘cảm xúc mang tính xã hội’, giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn, dù điều khiến chúng ta cười có thực sự khôi hài hay không.

  Khi bạn cười cùng với ai đó, bạn cho họ thấy rằng bạn thích họ và bạn đồng ý với họ, hoặc bạn ở trong cùng một nhóm với họ.

  Các nghiên cứu cho thấy điều đó cũng khiến họ trở nên cởi mở hơn với những bí mật của mình sau này. Vì vậy, nếu bạn muốn lấy lòng ai đó và khiến họ tiết lộ những gì họ nghĩ với mình, hãy cười trước những trò đùa của họ, dù chúng tệ tới đâu.

Nguồn: BBC

Làm thế nào tiêu diệt cảm xúc tiêu cực?

Thất bại luôn gây cảm giác chán chường và mệt mỏi, và sau đó bạn thường tự nhủ sẽ cẩn trong hơn? Nhưng cái bóng của sai lầm quá lớn cản trở bạn vượt qua. Đừng để cuộc đời bạn ảnh hưởng với những cảm xúc không đáng có này. Hãy dừng lại và tiêu diệt thứ cảm xúc tiêu cực đáng ghét tiềm ẩn trong bạn ngay lập tức.

1. Đừng bào chữa

Nguyên nhân sâu xa gây ra cảm xúc tiêu cực là sự bào chữa. Bạn có cảm giác yếu đuối khi tự bào chữa với bản thân hoặc với người khác rằng bạn có quyền tức giận hay thất vọng. Thường những người giận dữ phạm lỗi luôn miệng trình bày đủ lý do để giải thích. Chừng nào bạn còn tự bào chữa cho bản thân, cảm xúc ấy còn kiểm soát và chi phối suy nghĩ của bạn theo hướng xấu đi.

Rất nhiều người không thành công mắc phải căn bệnh tinh thần này- tạm gọi là "tự bào chữa". Khi căn bệnh này trầm trọng, chắc chắn người đó sẽ chuốc lấy thất bại.

2. Đừng có lý giải thiệt hơn

Khi được sếp giao công việc cho đội nhóm, bạn thường mang tâm lý tìm lý do tránh bị thiệt thòi. Bạn tìm cách né tránh hoặc tìm một điểm tích cực nào đó trong hành vi để thuyết phục mọi người. Bạn tự mình vào vị trí nạn nhân, và biến người khác vào vị trí "kẻ áp bức". Cách ứng xử này sẽ tiếp tục giam giữ cảm xúc tiêu cực luôn tồn tại trong con người bạn. Dừng việc lý giải thiệt hơn và bắt đầu đổi mới bản thân khi chưa muộn bạn nhé.

3. Vượt lên ý kiến của người khác

Làm vừa lòng tất cả mọi người là điều không thể. Bạn chỉ mất thời gian và kiệt sức trong bế tắc. Việc quá quan tâm hay nhạy cảm với cách người khác cư xử cũng gây nên cảm xúc tiêu cực. Một số người hình thành hình ảnh bản thân qua cảm nhận của người khác. Khi những ý kiến này tiêu cực thì ngay lập tức họ bị cuốn vào cảm xúc giận dữ, tự ti, bối rối.

Thách thức lớn nhất trong cuộc sống là tin vào bản thân bạn. Hãy là chính mình, mọi người sẽ chấp nhận con người thật của bạn.

4. Không đổ lỗi cho người khác

Đừng đổ lỗi cho người khác về những rắc rối của bạn. Khả năng thực hiện ước mơ tỷ lệ thuận với khả năng tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống. Khi trách người khác, đồng nghĩa việc bạn chối bỏ trách nhiệm. Đừng trao cho người khác quyền kiểm soát phần cuộc sống đó của mình.

Hãy bắt đầu thôi viện cớ hay bào chữa cho hành vi của chính mình. Nếu bạn phạm sai lầm, hãy nói câu xin lỗi và bắt tay ngay vào việc sửa sai.

"Chẳng ai có thể làm cho bạn cảm thấy thấp hèn hơn nếu không có sự cho phép của bạn"- (Eleanor Roosevelt)

5. Chịu trách nhiệm cá nhân

Tất cả các khó khăn đều có lý do để giải thích. Có thể tại thời điểm xảy ra bạn không nhìn thấy hay thấu hiểu được. Liều thuốc tốt nhất giải quyết mọi cảm xúc tiêu cực là chấp nhận hoàn toàn trách nhiệm cá nhân. Nếu bạn tự hoá giải cảm xúc trên và kiểm soát cuộc đời mình bằng ý thức "TÔI TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM!" mỗi khi giận dữ, hay thất vọng. Bạn càng nhận trách nhiệm đối với bản thân bao nhiêu, khả năng tự làm chủ chính mình, sự mạnh mẽ, tự tin cũng tăng lên tương ứng.

6. Làm chủ cảm xúc

Để duy trì cảm xúc tích cực, hãy loại bỏ chỉ trích, phàn nàn hay lên án người khác về bất cứ việc gì. Khi làm được điều này, bạn đã kích thích cảm xúc tích cực trong mình trỗi dậy. Ngược lại, giữ thái độ khó chịu đã để mặc cho cảm xúc tiêu cực chi phối bản thân và cùng lúc cho người khác kiểm soát suy nghĩ của bạn. Đây không phải là điều khôn quan. Hãy nhớ- chính bạn là kiến trúc sự tạo ra số phận của chính mình.

"Cảm xúc tích cự mang lại sức mạnh, cảm xúc tiêu cực tước đoạt sức mạnh" (Trích sách Seat of the Soul - Chiếc ghế tâm hồn)

Nguồn: www.careerlink.vn

Làm thế nào để ngày càng thông minh hơn?

Khi thông minh hơn bạn làm việc ít vất vả hơn! Vậy làm thế nào để ngày càng thông minh hơn? Hãy tập cho mình những thói quen sau đây:

Làm thế nào để ngày càng thông minh hơn

1. Tập chơi một loại nhạc cụ

Không thể phủ nhận rằng việc nghe nhạc trong lúc nghỉ ngơi đem lại cho chúng ta một cảm giác thư giãn tuyệt vời.Vậy thì hãy phát triển niềm yêu thích âm nhạc của mình lên một bậc cao hơn bằng cách tập chơi một loại nhạc cụ nào đó. Điều này sẽ giúp tăng khả năng tư duy của bộ não và khiến bạn trở nên thông minh hơn.

2. Đọc sách

Thay vì xem một bộ phim, hãy dành thời gian để đọc sách. Việc đọc sách sẽ giúp tăng trí tưởng tượng và khả năng suy luận của bạn lên rất nhiều!

3. Học ngoại ngữ

Thực sự thì bộ não của bạn có thể học được nhiều thứ ngôn ngữ cùng một lúc. Kiểu học này còn khiến bạn luôn tìm thấy những điều mới mẻ thú vị chứ không bị nặng nề, nhàm chán khi chỉ tập trung học một loại ngoại ngữ.

4. Ôn lại kiến thức

Đừng quên rằng bộ não cũng cần phải nghỉ ngơi trước khi tiếp thu thêm nhiều cái mới. Vì vậy hãy dành đủ thời gian để ôn luyện và cô đọng những kiến thức cũ đã từng học.

5. Chơi những trò chơi đòi hỏi tư duy

Thay vì giải trí bằng cách chơi điện tử hãy lựa chọn những trò chơi đòi hỏi sự tư duy như Sudoku, giải ô chữ hãy ghép tranh…

6. Chơi thể thao

Việc nghỉ ngơi là cực kỳ quan trọng để cơ thể có thời gian phục hồi. Tuy nhiên, con người chỉ cần 8 tiếng một ngày cho việc ngủ. Vì vậy đừng chỉ nằm lười trên ghế sofa vào thời gian rảnh mà hãy tham gia các hoạt động có ích cho bộ não chẳng hạn như chơi thể thao.

Nguồn: dantri.com.vn

Chuẩn đoán tính cách qua chiều dài ngón tay

Chuẩn đoán tính cách qua chiều dài các ngón tay

Từ việc so sánh độ dài ngón trỏ và ngón nhẫn, từ đó người Nhật đưa ra ba kiểu người cơ bản.

1. Người có ngón trỏ ngắn hơn ngón đeo nhẫn

Theo tiếng Nhật, người có ngón trỏ ngắn hơn ngón nhẫn, gọi là Nikushokukei, có nghĩa là "săn mồi", hay còn gọi là những người thích săn đuổi.

Trong tình yêu, người Nikushokukei là những người theo đuổi, chủ động trong mọi tình huống. Còn trong công việc, họ đầy tự tin và tham vọng. Trừ khi là một nhà lãnh đạo buộc phải đề cao tính tập thể, còn lại họ thích làm việc một mình. Họ luôn có cách tiếp cận hợp lý đến mọi việc và nếu tham gia vào một cái gì đó, họ sẽ dấn thân hết mình.

Các nghiên cứu chỉ ra, ngón nhẫn dài đáng kể hơn so với ngón trỏ có liên quan đến: giỏi tranh luận, tinh thần dẻo dai, khả năng thiên bẩm về thể thao, dễ gây hấn, sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Ngoài ra, họ cũng gặp một số vấn đề sức khỏe. Nữ giới có chứng viêm khớp, còn đàn ông phải đối mặt với ung thư tuyến tiền liệt.

Một nghiên cứu được tiến hành trong năm 2008 cho thấy rằng các thương nhân tài chính thành công nhất có ngón trỏ ngắn hơn ngón nhẫn.

Một nghiên cứu năm 1983 cũng xem xét mối tương quan giữa sự quyết đoán ở phụ nữ và tỷ lệ ngón tay của họ. Phụ nữ có ngón trỏ ngắn hơn so với ngón nhẫn có nhiều khả năng là người quyết đoán và thích cạnh tranh. Và theo Pete Hurd, một nhà thần kinh học tại Đại học Alberta, chuyện phụ nữ có dạng bàn tay này là do đột biến của testosterone trong phát triển bào thai.

2. Người có ngón trỏ dài hơn ngón đeo nhẫn

Người có ngón trỏ dài hơn ngón nhẫn được người Nhật gọi là Soushokukei hoặc "ăn chay". Về cơ bản, khi nói đến tình yêu, Soushokukei là những người thích được theo đuổi.

Người Soushokukei ít khả năng chủ động trong tình yêu. Thậm chí họ còn chờ được đối phương làm quen, tán tỉnh, chủ động trước. Người Nhật kết luận, kiểu người này thuần tính, thích sống yên bình, thoải mái. Sở thích của họ thiên về thư giãn và tận hưởng cuộc sống hơn là theo đuổi mục tiêu và tranh đấu. Có lẽ vì thế trong nhóm này không có nhiều người thành công.

Họ cũng có xu hướng nhạy cảm hơn. Nếu mà nam giới có dạng bàn tay này, họ có vẻ hơi nữ tính.

3. Người có ngón trỏ dài bằng ngón đeo nhẫn

Những người này có ngón trỏ và đeo nhẫn gần như ngang bằng nhau được gọi là Zasshokukei hoặc "tắc kè hoa".

Zasshokukei là những người có tinh thần yêu tự do, thích nghệ thuật. Họ có một cuộc sống xã hội phong phú, với nhiều mối quan hệ. Họ đề cao chủ nghĩa tự do, không cam kết trong mối quan hệ. Do tích cách này mà họ khó có thể xác định yên vị với một ai, hoặc ngược lại, nửa kia cũng cảm giác không được tin tưởng khi ở bên họ.

Nguồn: vnexpress.net

Những thói quen nào giúp thăng tiến trong công việc?

Bí quyết để trở thành một nhân viên dễ thăng tiến trong công việc hoàn toàn không phải là bí mật. Đó là sự kết hợp của kĩ năng và tư duy mà bạn có thể bắt đầu xây dựng cho mình bằng cách rèn luyện 5 thói quen dưới đây.

Những thói quen nào giúp thăng tiến trong công việc?

1. Chọn môi trường phù hợp nhất để phát triển tài năng

Sẽ rất khó để bạn có thể trở thành nhân viên xuất sắc nếu nhu cầu của công ty không phù hợp với khả năng, tài năng và giá trị của bạn. Vì thế, hãy chọn một môi trường làm việc mà bạn cảm thấy mình được đánh giá quan trọng.

Một nghiên cứu năm 2015 của Cicero Group đã chỉ ra rằng một trong những nhân tố quan trọng nhất giúp nhân viên làm việc hiệu quả chính là sự công nhận. Có đến 37% số người tham gia trả lời khảo sát cho biết việc được sếp hoặc công ty công nhận là động lực chủ yếu giúp họ hoàn thành công việc.

2. Quan tâm đến những gì ông chủ “đang quan tâm”

Theo Gayle Lantz, nhà sáng lập WorkMatters – một công ty tư vấn về kĩ năng lãnh đạo tại Birmingham, Alabama cho rằng những nhân viên xuất sắc luôn nghiên cứu sở thích và mục tiêu của người giám sát trực tiếp, ông chủ và của toàn công ty.

Họ phấn đấu để tham gia vào các dự án hay các cuộc họp thậm chí không có trong nội dung công việc của họ. Điều này giúp nhân viên tiếp cận và nắm được những thông tin quan trọng mà lãnh đạo công ty đang quan tâm.

3. Tập trung vào nhiệm vụ hàng ngày và luôn suy nghĩ đến viễn cảnh xa hơn

Những nhân viên xuất sắc luôn có khả năng duy trì nhiệm vụ công việc hàng ngày cũng như hướng đến những mục tiêu xa hơn. Nếu họ không hiểu điều gì đó, họ sẽ tìm kiếm thông tin cần thiết để làm cho mọi thứ rõ ràng hơn.

Khi bạn biết nhìn nhận công việc hàng ngày ở cả 2 khía cạnh và hiểu được tại sao bạn cần hoàn thành nó, bạn sẽ có tầm nhìn chiến lược và tham gia sâu hơn vào công việc. Bạn tìm ra giải pháp trước khi những người khác bắt tay vào làm.

4. Dành thời gian “nghỉ” cho những suy nghĩ lớn

Halpin cho rằng việc bạn duy trì thời gian mở trong ngày là “chìa khóa” giúp cải thiện năng suất làm việc. Chẳng hạn như lên lịch cho cả thời gian giữa các cuộc họp và thời gian “nghỉ” để suy nghĩ đơn giản hay thời gian hoàn thành những dự án đòi hỏi sự tập trung cao độ.

Nhân viên xuất sắc luôn cẩn thận về mọi thứ trong thời gian biểu từ các cuộc họp hàng ngày đến những dự án lớn để đảm bảo họ luôn có cơ hội thành công cao nhất.

Hãy đến các cuộc họp thật sớm để bạn không phải chạy từ nơi này sang nơi khác và có thời gian để làm những việc cần làm.

Đôi khi hãy dành ra một chút thời gian để suy nghĩ về nội dung của cuộc họp tiếp theo hoặc đơn giản là ăn nhẹ hoặc uống cà phê để đảm bảo bạn không bị đói hay khát trong các cuộc họp.

5. Yêu quý đồng nghiệp

Những nhân viên làm việc hiệu quả thường duy trì mối quan hệ tốt với những người xung quanh họ và luôn biết khi nào đồng nghiệp của mình cần sự giúp đỡ.

Họ sở hữu những kỹ năng mềm như sự đồng cảm và có khả năng kết nối tốt với mọi người bởi họ luôn cố gắng để hiểu người khác. “Sứ mệnh của một doanh nghiệp không chỉ tạo ra lợi nhuận mà còn giúp các nhân viên làm việc với nhau tốt hơn. Và những nhân viên ưu tú luôn đặt điều này lên hàng đầu.

Họ coi các mối quan hệ như một yếu tố quyết định thành công trong kinh doanh” – chuyên gia tư vấn Gayle Lantz nhấn mạnh.

Nguồn: soha.vn

Làm thế nào để luôn là người mạnh mẽ?

am-the-nao-de-luon-la-nguoi-manh-me

1. Luôn biết ơn

Quan tâm tới những điều khiến mình hạnh phúc chứ không phải những gánh nặng chính là bí quyết của người có tinh thần mạnh mẽ. Sự biết ơn luôn lan tỏa trong tâm trí và hành vi của họ

2. Duy trì năng lực cá nhân

Người mạnh mẽ không cho phép những người có tư tưởng tiêu cực ảnh hưởng đến họ. Họ không đổ lỗi cho bất cứ ai về những trở ngại họ gặp phải.

3. Chấp nhận thử thách

Người mạnh mẽ luôn xem nghịch cảnh như một cơ hội để phát triển hơn. Với mỗi trở ngại họ vượt qua, họ càng tăng thêm sự tự tin vào khả năng của mình.

4. Tập trung vào những việc có thể kiểm soát

Người mạnh mẽ thường tập trung vào những điều họ có thể kiểm soát. Thay vì lãng phí năng lượng để lo lắng về việc cơn bão có đến hay không, họ tập trung mọi nỗ lực để chuẩn bị đối phó một cách tốt nhất với nó.

5. Đặt ra những giới hạn lành mạnh

Tạo ra những ranh giới cảm xúc và thể chất lành mạnh giúp người mạnh mẽ có không gian cần thiết để phát triển. Thậm chí ngay cả khi họ có thể làm người khác thất vọng, họ vẫn sẵn sàng nói “không”.

6. Họ chấp nhận những rủi ro đã dự tính trước

Người mạnh mẽ biết cách cân bằng cảm xúc một cách hợp lý để họ có thể tiên lượng được mỗi nguy cơ phải đối mặt. Họ sẵn sàng bước ra ngoài “vùng thoải mái” và tìm kiếm những cơ hội giúp họ đạt được mục tiêu.

7. Chung sống hòa bình với quá khứ

Người mạnh mẽ nghĩ đến quá khứ để có thể học hỏi từ nó, nhưng họ không dừng ở đó. Họ từ chối sống cuộc đời tiếc nuối và luôn cho đi sự hận thù.

8. Học hỏi từ những sai lầm của bản thân

Thay vì dằn vặt bản thân vì những lỗi lầm của mình, người mạnh mẽ sẽ chú tâm vào việc rút kinh nghiệm. Họ sẵn sàng chịu trách nhiệm hoàn toàn về những hành vi của mình và lựa chọn tiến lên phía trước.

9. Tạo ra định nghĩa riêng về sự thành công

Thay vì ghen tị với những may mắn của người khác, người mạnh mẽ muốn vui cùng niềm vui của người khác. Họ nhận thấy rằng những thành công của người khác không làm giảm đi sự thành công của họ.

10. Coi thất bại là cơ hội để phát triển

Thất bại thường là một phần của bất kỳ cuộc hành trình dài nào dẫn tới thành công. Người mạnh mẽ chấp nhận điều đó và họ chọn cách sử dụng mỗi thất bại như một cơ hội để phát triển hơn.

11. Dành thời gian ở một mình

Người mạnh mẽ dành thời gian ở một mình để suy nghĩ. Cho dù họ viết bài đăng báo, ngồi thiền hoặc đơn giản chỉ là ngồi im lặng và ngẫm nghĩ, thì đối với họ thời gian một mình là cần thiết để cảm thấy hạnh phúc.

12. Hoàn toàn chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình

Người mạnh mẽ biết tạo cơ hội cho mình. Họ không lãng phí thời gian chờ đợi thế giới mang đến cho họ điều mà họ đáng được hưởng.

13. Kiên trì

Người mạnh mẽ biết những điều tốt nhất trong cuộc sống là đáng để chờ đợi. Họ rèn luyện tính kiên nhẫn và kiên trì phất đấu vì mục tiêu của mình.

14. Thay đổi niềm tin không lành mạnh

Người mạnh mẽ không cho phép niềm tin hạn chế về bản thân hạn chế khả năng của họ. Họ hiểu rằng tinh thần có thể là tài sản tốt nhất hoặc kẻ thù tồi tệ nhất của họ.

15. Sử dụng năng lượng tinh thần một cách khôn ngoan

Thay vì phàn nàn về những điều họ không thể thay đổi hoặc làm lại những điều đã xảy ra hôm qua, người mạnh mẽ dành năng lượng của mình để thực hiện các nhiệm vụ. Họ không lãng phí những nguồn lực có hạn như thời gian, năng lượng vào những điều không có lợi.

16. Lạc quan

Người mạnh mẽ luôn động viên bản thân như một huấn luyện viên đáng tin cậy. Họ không cho phép mình tin vào những dự đoán bi quan nhưng cũng không để bản thân quá tự tin.

17. Chấp nhận sự khó chịu

Người mạnh mẽ không sợ chịu đau. Họ vẫn tiếp tục chạy khi đôi chân đã mệt mỏi hoặc khó chịu.

18. Sống thật với bản thân

Người mạnh mẽ luôn tin tưởng vào bản thân. Họ có đủ can đảm để sống thật với bản thân, ngay cả khi điều đó không khiến người khác thích thú.

Nguồn: dantri.com.vn

Những thói quen sử dụng máy tính an toàn

Cách an toàn nhất để bảo vệ mình khỏi bị tấn công mạng là tạo thói quen sử dụng máy tính. Nhưng những thói quen tốt ấy là gì, và không phải ai cũng chịu "đánh đổi" những thói quen khá rườm rà để lấy tính tiện lợi, nhanh gọn cho đến khi bạn gặp phải sự cố.

Tuy vậy, an toàn trực tuyến không nhất thiết phải đánh đổi thời gian của bạn nếu bạn sử dụng đúng cách, hợp lý. Bạn chỉ cần bỏ ra khoảng một, hai giờ cuối tuần để sắp xếp lại mọi thứ, dần dần tập những thói quen an toàn mạng và rồi bạn sẽ quen dần với những nề nếp đó.

Những thói quen dùng máy tính an toàn

1. Sử dụng VPN mọi lúc, mọi nơi

Các chuyên gia an ninh mạng luôn lo ngại có những hoạt động nghe lén và theo dõi khi người dùng lên mạng, và dựa trên những dữ liệu thu thập được, kẻ xấu sẽ tấn công lừa đảo nạn nhân hay lấy cắp thông tin. Trường hợp này rất dễ xảy ra ở những địa điểm truy cập Wi-Fi công cộng, không thiết lập mật khẩu, những trạm phát sóng di động giả và cả Wi-Fi trong khách sạn nếu tin tặc cố ý nhắm vào giới doanh nhân hay đi công tác.

Trong khi xác thực hai yếu tố (two-factor authentication) và các trang web bảo mật cao dùng giao thức https có thể hạn chế bớt rủi ro về mất dữ liệu thì một hacker giỏi cũng có thể thu lượm được rất nhiều thông tin của bạn khi bạn đến những trang web được cho là an toàn. Bạn cũng cần biết có một số ứng dụng không an toàn chạy nền trên máy tính của bạn.

Do đó, kết nối Internet thông qua một mạng riêng ảo (VPN), trong đó mọi luồng dữ liệu vào/ra máy tính, thông qua một kênh mã hóa đến một gateway Internet an toàn là điều đáng làm. Một lợi thế khác của cách này là nó sẽ ẩn đi địa chỉ IP thực của bạn nên giảm được rất nhiều cơ hội cho kẻ xấu thực hiện hành vi lừa đảo.

Hiện trên thị trường cũng có rất nhiều giải pháp VPN, như Opera VPN, VyprVPN hay PureVPN, cho cả người dùng cá nhân lẫn doanh nghiệp, với mức phí dao động từ miễn phí đến 10 USD/tháng. Hầu hết những dịch vụ VPN cung cấp cho khách hàng đăng nhập thông qua hệ thống máy chủ của họ mà không yêu cầu khách hàng phải làm gì nhiều. Bạn chỉ cần cân nhắc chọn lựa dịch vụ VPN nào phù hợp, gần bạn, tùy vào khu vực bạn sinh sống hay đi công tác để có được tốc độ truy cập tốt. Các dịch vụ VPN cũng có hỗ trợ số lượng thiết bị truy cập đồng thời, nền tảng hỗ trợ và độ tin cậy của từng dịch vụ.

Đối với người dùng rành kỹ thuật, có một cách làm khác là tự thiết lập kết nối VPN đến một máy chủ VPN trong văn phòng, hoặc thậm chí trên một router ở nhà. Điều này rất đáng cân nhắc vì nhiều router và các thiết bị mạng đời mới về sau này thường bổ sung tính năng hoạt động như một máy chủ VPN. Ví dụ, router Synology RT1900ac (150 USD trên Amazon) có một phần mềm để biến router thành một máy chủ VPN.

2. Bật xác thực hai bước cho các tài khoản trực tuyến

Mật khẩu phải dài, phức tạp, sử dụng mật khẩu khác nhau cho mỗi tài khoản trực tuyến và quản lý mọi mật khẩu bằng một ứng dụng quản lý mật khẩu duy nhất. Tất cả điều trên vẫn rất quan trọng nhưng chúng vẫn chưa đủ để bảo vệ bạn khỏi những phương thức tấn công mạng ở thời điểm này.

Kẻ xấu có rất nhiều cách để đánh cắp mật khẩu cố định. Ví dụ như các thiết bị như Wi-Fi Pineapple giá 99 USD có thể che lấp mạng Wi-Fi hiện có, những phần cứng với giá chỉ 10 USD có thể nghe lén và giải mã mọi tín hiệu mà bàn phím không dây của bạn phát ra, còn các thiết bị keylogger chuyên dụng có thể gắn vào PC để ghi lại mọi thứ mà bạn gõ trên bàn phím mà không cần phải cài phần mềm keylogger nào vào. Những thiết bị này được rao bán rất nhiều trên Amazon. Trong khi đó, tấn công malware, lỗi phần mềm và tấn công dạng man-in-the-middle luôn luôn tiềm ẩn đâu đó mà bạn không thể biết được.

Do vậy, một mã động, luôn thay đổi và được tạo ra ngay khi bạn đăng nhập vào tài khoản trực tuyến nào đó, thông qua một kênh an toàn sẽ giải quyết được những tiềm ẩn, rủi ro của mật khẩu cố định, ngay cả khi mật khẩu cố định của bạn rơi vào tay kẻ xấu. Cách đơn giản và phổ biến nhất là phương pháp bảo mật gửi một đoạn mã đến điện thoại, thông qua tin nhắn SMS khi bạn đăng nhập. Bạn chỉ việc gõ đoạn mã đó để đăng nhập.

Bởi vì đoạn mã được gửi đến điện thoại nên giới chuyên môn cho rằng đây là hình thức đơn giản nhất của cách xác thực hai bước (two-step verification). Còn các chuyên gia khác lại cho rằng bởi vì cách này dựa trên SMS nên vẫn chưa thực sự bảo mật và vẫn có thể bị kẻ xấu can thiệp nếu chúng có được điện thoại của bạn, và họ cho rằng đây không thực sự là quy trình xác thực hai bước. Nhưng về ngữ nghĩa, xác thực hai bước hiển nhiên an toàn hơn nhiều so với chỉ dựa vào mật khẩu mà thôi.

Có những cách xác thực hai bước an toàn hơn, như một thiết bị tự động tạo ra một mã duy nhất ở một thời điểm duy nhất, không cần qua hệ thống gửi mã SMS, như thiết bị Yubikey 40 USD cho bạn gắn vào máy tính qua ngõ USB. Cách xác thực nhiều bước khác cũng dần dần phổ biến hơn, cho bạn bổ sung thêm yếu tố khác đó vào quy trình xác thực (như vân tay, mống mắt hay dữ liệu sinh trắc học nào đó). Giới chuyên môn gọi đây là xác thực hai yếu tố (two-factor authentication).

Nhiều dịch vụ trực tuyến bắt đầu đưa ra quy trình xác thực nhiều bước cho người dùng, nhưng gần gũi nhất dành cho bạn là các dịch vụ email mà bạn đang sử dụng, kế đến là các dịch vụ lưu trữ trực tuyến. Email là quan trọng hơn cả, vì nếu tin tặc chiếm dụng được email của bạn, chúng có thể thiết lập lại mật khẩu ở mọi tài khoản trực tuyến khác mà email đó liên kết đến.

Thực chất, email mà bộ phận dịch vụ khách hàng trong các doanh nghiệp bị tin tặc lợi dụng nhiều nhất để thực hiện các lừa đảo dạng phi kỹ thuật (social-engineer). Còn các chuyên gia bảo mật khuyên rằng đối với những tài khoản cực kỳ quan trọng có liên quan đến email, như tài khoản root của Amazon Web Services, thì người dùng không nên dùng email này để đăng ký bất kỳ dịch vụ nào khác.

3. Luôn khóa PC

Một thói quen mà hầu hết người dùng máy tính ít chú ý là chúng ta thường để PC không khóa khi rời đi, nhất là khi ở trong văn phòng. Ví dụ nhiều người dùng đăng nhập máy tính ở quyền quản trị thì chỉ cần vài giây truy cập trái phép, kẻ xấu có thể cài mã độc (malware) hay phần mềm gián điệp (spyware) vào máy mà không bị phần mềm chống virus phát hiện.

Giải pháp đơn giản là khóa mật khẩu cho thiết bị nếu bạn phải rời máy tính chốc lát, để không ai đụng được vào hệ thống khi không có mặt bạn ở đó. Đây là thói quen cần thiết và bạn cũng dễ dàng khóa máy tính bằng cụm phím tắt trên bàn phím. Trên PC Windows, bạn chỉ việc nhấn . Còn trên máy Mac, bạn cần thiết lập một chút: vào System Preferences, mục Security & Privacy > General, chọn mục "Require password...after sleep or screen saver begins" và chọn "immediately" từ menu sổ xuống. Để khóa màn hình, bạn nhấn . Những máy Mac đời cũ có ổ đĩa quang có thể khóa bàn phím bằng cụm phím tắt Control + Shift + Eject.

Khi quay lại, bạn sẽ cần phải nhập mật khẩu để mở khóa thiết bị, điều hơi bất tiện này rất đáng để bạn bảo vệ máy tính của mình. Dĩ nhiên, nếu dùng laptop có tích hợp dấu vân tay hay nhận diện khuôn mặt, bạn không cần phải nhập mật khẩu.

Thậm chí, nếu đã có thói quen khóa máy tính thì bạn cũng vẫn nên thiết lập máy tính tự động khóa sau một khoảng thời gian không dùng nào đó phòng trường hợp bạn quên. Bạn đơn giản chỉ việc định thời gian tự động khóa máy trước khi máy chuyển sang trạng thái “ngủ” (sleep) và yêu cầu mật khẩu khi “hồi phục” (resume) máy lại. Một phương pháp khác là bạn chỉnh lại trình screensaver để nhắc bạn nhập mật khẩu.

Còn một cách khóa máy khác là dùng một token vật lý, như chiếc chìa khóa cứng, tự động khóa máy. GateKeeper giá 60 USD gồm một đầu USB và một thiết bị nhỏ bên ngoài, tựa như ổ khóa và chìa khóa. Bạn gắn đầu USB vào máy tính và thiết bị này giao tiếp với bộ nhận qua Bluetooth, tự động đăng nhập khi bạn ở gần máy và cũng tự động khóa máy khi bạn ra xa.

4. Mã hoá ổ cứng

Mã hoá dữ liệu trên PC là bước quan trọng để đảm bảo dữ liệu của bạn không bị dòm ngó. Ổ cứng có trong một số máy tính xách tay thiết kế cho doanh nhân rất dễ bị tráo đổi, sao chép hoặc gài spyware. Mã hoá ổ cứng có nghĩa là dữ liệu trên ổ cứng sẽ chỉ là "rác" khi hiển thị trên hệ thống khác. Thậm chí, nếu bạn không lo ngại vấn đề bị tráo ổ cứng thì việc mã hoá ổ đĩa luôn là lớp phòng về bổ sung, an toàn chống lại những cặp mắt tò mò muốn xem dữ liệu của bạn, hoặc trong trường hợp bạn bị thất lạc hay đánh mất laptop.

Windows 8.1 và Windows 10 mã hoá mặc định ổ cứng, mặc dù 8.1 cần bạn thực hiện một số yêu cầu trước khi hệ điều hành này mã hoá, còn bản Windows 10 yêu cầu bạn có tài khoản Microsoft với quyền quản trị hoặc đang nhập vào một tên miền Windows. Nếu bạn muốn, hãy vào Control Panel > BitLocker Drive Encryption hoặc Settings > About để đảm bảo tính năng mã hoá ổ cứng bằng BitLocker đã được bật. Đối với người dùng Mac, bạn có thể bật mã hoá ổ cứng trong FileVault: vào Systems Preferences > Security & Privacy > FileVault. Với hệ điều hành OS X 10.10 Yosemite, tính năng này được bật mặc định nhưng tốt nhất bạn nên kiểm tra lại.

5. Đảm bảo mạng Wi-Fi của bạn an toàn

Các router Wi-Fi cho gia đình và văn phòng nhỏ và các Access point (AP) là những thiết bị mà chúng ta thường thiết lập xong rồi bỏ đó. Nhưng thực sự, chúng đáng được dành nhiều thời gian hơn để tăng cường bảo mật cho mạng.

Bởi vì tín hiệu không dây thường phát ra mọi hướng nên điều quan trọng là bạn cần bật chức năng mã hoá để phòng ngừa tín hiệu bị dò lén và bị xâm nhập. Những lỗ hổng trong các giao thức bảo mật không dây cũ như WEP có nghĩa là kẻ xấu chỉ cần vài phút là vượt qua được. Mặc dù những router và AP thế hệ mới đã bỏ giao thức WEP mà thay bằng WPA hoặc WPA2 nhưng tốt nhất bạn vẫn nên kiểm tra các thiết bị Wi-Fi cũ xem router có đang dùng WEP hay WEP2 hay không để chuyển sang giao thức bảo mật tốt hơn.

Và bạn cần lưu ý rằng hiện tại, giao thức WPA cũng không còn an toàn nữa, bởi vì giao thức này dựa trên giao thức mã hoá TKIP không an toàn, nên tốt nhất, bạn cần chọn WPA2 và mã hoá AES. Nếu router hay AP của bạn không hỗ trợ WPA2 thì đã đến lúc bạn nên thay mới thiết bị.

Để đơn giản, hầu hết mạng gia đình và văn phòng nhỏ thường dùng mật khẩu tĩnh, duy nhất hoặc khoá mã hoá để bảo vệ dữ liệu truyền trên mạng. Nhưng không may là tin tặc dễ dàng sử dụng kỹ thuật tấn công brute force (nhiều lần đoán và dò mật khẩu) để bẻ khoá mạng không dây. Vì hiện có vô số công cụ cho giới bảo mật cũng như hacker thực hiện điều này.

Tuy vậy, tấn công không dây phổ biến nhất hiện nay là bắt các gói dữ liệu truyền không dây giữa một router và một thiết bị kết nối. Để giảm thời gian phá mã, kẻ xấu thường dựa vào các bảng hash có sẵn, mà giới công nghệ gọi là rainbow table, hoặc tận dụng khả năng xử lý của GPU để tiết kiệm thời gian phá mã.

Do đó, để khiến kẻ xấu khó lòng phá được mã thì bạn cần đặt mật khẩu dài, với nhiều ký tự phức tạp. Điều này sẽ gây trở ngại rất nhiều cho kẻ xấu nếu muốn giải mã được mật khẩu bằng cách brute force như trên.

Các chuyên gia cũng đề nghị không nên đặt tên mạng Wi-Fi (SSID) bằng những tên chung chung như "Home", "WLAN" hay "Wireless Network" mà dùng một tên nào duy nhất, bởi vì WPA/WPA2 kết hợp với tên SSID tạo thành một khoá mã hoá. Bởi vì dữ liệu mà tin tặc có từ rainbow tables dựa trên 1.000 SSID phổ biến nhất, nên những SSID càng phổ biến thì càng có rủi ro cao.

Cuối cùng, nhiều router Wi-Fi và AP cho gia đình và văn phòng nhỏ hỗ trợ Wi-Fi Protected Setup (WPS), là chuẩn được thiết kế để tăng cường bảo mật cho thiết bị chỉ bằng một nút nhấn. Bạn nên tắt tính năng này vì mỗi nhà sản xuất đưa ra những thiết lập khác nhau, nên là đối tượng hấp dẫn cho kiểu tấn công brute force vì chuẩn này chỉ dựa vào một dãy số 8 con số.

Năm gợi ý trên sẽ không đảm bảo cho hệ thống của bạn tuyệt đối an toàn, nhưng đó là những cách tốt mà bạn nên làm theo và tạo thói quen cho mình khi lướt web hay sử dụng ứng dụng internet.

Nguồn: pcworld.com.vn

Nhiều nhân viên y tế rửa tay không đúng cách

Theo một nghiên cứu của Mỹ, 78% y bác sĩ quên rửa tay hoặc rửa tay qua loa, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng của bệnh nhân.

Không phải ai cũng chăm chỉ rửa tay, kể cả nhân viên y tế. Tại Hội nghị Các chuyên gia Kiểm soát Dịch bệnh APIC, các nhà khoa học cho biết rất nhiều bác sĩ, y tá bỏ qua bước vệ sinh cơ bản này.

Theo Men's Health, nhóm nhà nghiên cứu đã quan sát gần 4.000 nhân viên y tế khi ra vào phòng bệnh nhân, thời điểm mà họ bắt buộc phải rửa tay. Tuy nhiên, 78% số này không rửa tay hoặc rửa tay cẩu thả. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) rửa tay đúng cách là cho xà phòng vào lòng bàn tay, rửa toàn bộ bề mặt tay trong 15-20 giây, rửa sạch xà phòng bằng nước sạch, lau bằng khăn khô rồi dùng khăn khóa vòi nước để tránh chạm lại vào chỗ bẩn.

Lỗi nhân viên y tế thường mắc là chỉ cho xà phòng vào lòng bàn tay và không dùng khăn khi khóa vòi nước. Đôi khi, họ còn không rửa tay chút nào.

Các chuyên gia nhận định y bác sĩ biết rõ phải giữ bàn tay sạch sẽ nhưng căng thẳng, áp lực khiến họ vô tình quên công đoạn này. Nghiên cứu năm 2014 của Đại học Pennsylvania phát hiện nhân viên y tế rửa tay ít hơn nếu quá bận rộn. Trên thực tế, một bác sĩ hoặc y tá đang gấp rút cấp cứu bệnh nhân sẽ không ưu tiên rửa tay.

Dù sao đi nữa, y bác sĩ không rửa tay khiến nguy cơ nhiễm trùng của bệnh nhân tăng cao. Vì thế, bệnh nhân đi khám cần mạnh dạn đề nghị nhân viên y tế nếu thấy họ vào phòng mà chưa rửa tay.

Rửa tay thế nào mới đúng?

Nhân viên y tế phải rửa tay khi nào?

Nguồn: vnexpress.net

Nhận biết tính cách thông qua chữ viết tay!

Kiểu chữ, kích thước chữ, độ đậm nhạt... có thể hé lộ tính cách của người viết ra chúng

Nhận biết tính cách thông qua chữ viết tay

Kích thước

 • Chữ to: Điều này cho thấy bạn là người hướng ngoại. Bạn thích tiếp xúc với mọi người. Bạn thích các cuộc tụ tập như tiệc tùng hay giao tiếp với mọi người.
 • Chữ nhỏ: Ngược lại với những người viết chữ to, người viết chữ nhỏ hướng nội. Điểm mạnh của họ là khả năng tập trung cao độ. Nếu họ đang làm những công việc cần sự sáng tạo như thiết kế trang web, họ có thể tập trung vào công việc và bỏ qua những tác động bên ngoài. Nếu họ đang học tập, họ có thể tập trung rất cao, đến mức mà người khác có thể nghĩ là họ đang phớt lờ mình khi họ muốn tiếp cận.

Độ nghiêng

 • Nghiêng phải: Bạn là người bị cảm xúc chi phối. Bạn rất tình cảm và bốc đồng. Bạn rất gần gũi với gia đình và bạn bè. Bạn tự thấy cách thể hiện cảm xúc của bản thân có thể trông sẽ rất ngu ngốc với người khác. Khi bạn tới thăm bạn bè, bạn có thể chạy tới, vỗ tay và ôm chặt lấy họ. Bạn có thể là người cứ leo lên xe và không biết mình sẽ đi đâu. Những món quà của bạn bè tặng bạn có thể được đặt ở vị trí trang trọng trong nhà. Bạn trân trọng chúng bằng tất cả trái tim mình.
 • Chữ thẳng: Bạn là người rất thực dụng và logic. Bạn không cho phép cảm xúc của bản thân ảnh hưởng tới quá trình đưa ra quyết định của mình. Nếu một người bạn ghé thăm bạn và nói rằng bạn sẽ có một chuyến phiêu lưu, bạn sẽ ngồi phân tích những thiệt hơn từ những gì mình đang làm. Bạn thậm chí muốn biết chính xác mình sẽ đi đâu.
 • Nghiêng trái: Bạn thích làm việc với đồ vật hơn là con người. Bạn có thể thấy bản thân bị lạc lối trong hội họa hoặc bất cứ dự án nào liên quan tới việc làm việc với những đồ vật.

Độ đậm

 • Nét đậm: Cảm xúc của bạn rất mạnh. Bạn là người có khả năng đồng cảm. Bạn cảm nhận mọi thứ rất mạnh mẽ. Điều này cũng đồng nghĩa rằng bạn là người phản ứng nhanh, và để cảm xúc kiểm soát hành động của mình.
 • Nét nhạt: Bạn là người vô tư. Bạn hay di chuyển và không để cảm xúc của mình kiểm soát hành vi. Chuyến bay bị trễ cũng không phải là vấn đề lớn với bạn. Bạn không lãng phí thời gian thời gian và năng lượng để hỏi và cố gắng hiểu tại sao đó lại là vấn đề. Bạn chấp nhận mọi thứ và nhận ra rằng kêu than sẽ chỉ gây ra những căng thẳng không cần thiết.

Khoảng cách

 • Chữ dày: Quản lý thời gian không phải là điểm mạnh của bạn. Bạn cảm thấy khó khăn với việc phải làm việc theo lịch trình. Bạn thậm chí có thể muộn họp hoặc làm chậm so với lịch trình của ngày
 • Khoảng cách chữ đều: Bạn nhận thức được đâu là ranh giới và là người đúng giờ. Bạn có mặt đúng giờ vì bạn hiểu rằng chậm trễ là việc không thể chấp nhận được. Bạn sẽ không bất ngờ ghé qua nhà ai đó. Bạn sẽ hỏi họ trước khi tới.

Nguồn: http://vietnamnet.vn

Trao đổi thông tin trong khủng hoảng

Trao đổi thông tin trong khủng hoảng

Source: managementhelp.org

Làm thế nào để quản lý thời gian hiệu quả?

Trong cuốn sách Quản lý thời gian của Đại học Kinh doanh Harvard, các tác giả đã chỉ ra 8 phương pháp đánh bại những "kẻ cắp" này và quản lý thời gian hiệu quả hơn.

Làm thế nào để quản lý thời gian hiệu quả?

1. Từ bỏ thói quen trì hoãn

Thói quen trì hoãn đến từ 3 nguyên nhân: nhiệm vụ khó chịu hoặc không hứng thú, nỗi sợ thất bại, không biết bắt đầu từ đâu.

Với nguyên nhân “nhiệm vụ khó chịu”, bạn nên giao lại cho người làm tốt việc đó hơn bạn; nếu không thể giao phó, bạn hãy thừa nhận là bạn đang trì hoãn vì bạn thấy khó chịu, hãy nghĩ đến cảm giác nhẹ nhõm sau khi giải quyết được việc đó và nên lập kế hoạch cho những nhiệm vụ này một cách dứt khoát.

Với nguyên nhân “nỗi sợ thất bại”, cách tốt nhất là trực tiếp đối đầu với nó, dùng hoạt động để xua tan trở ngại tinh thần.

Với nguyên nhân “không biết bắt đầu từ đâu”, bạn nên "nhảy" vào công việc ở một điểm bất kỳ. Sau khi đã vào cuộc, có thể bạn sẽ tìm được cách thực hiện tiếp và điều này giảm được khả năng trì hoãn. Hoặc bạn chia nhỏ công việc và thực hiện từng phần một theo mức độ quan trọng giảm dần.

2. Không nhận những việc vượt ngoài khả năng

Đừng nhận thêm trách nhiệm mới khi bạn không biết rõ liệu mình có đủ thời gian để hoàn tất việc đó hay không.

Bạn có thể tránh gây quá tải cho lịch làm việc của mình bằng cách ý thức rõ mục tiêu chính, giao phó công việc cho người khác, thực hiện theo quy tắc 80/20 (20% hành động sẽ dẫn đến 80% kết quả quan trọng) và học cách nói “không” với những người cố tìm cách đùn đẩy công việc của họ cho bạn.

3. Không nhận lấy trách nhiệm và vấn đề của cấp dưới

Hãy huấn luyện và chỉ dẫn cho cấp dưới, nhưng không cho phép họ đặt gánh nặng lên lưng bạn, chỉ cho phép họ xin lời khuyên từ bạn khi họ gặp khó khăn thật sự.

4. Tránh việc di chuyển không cần thiết

Nếu buộc phải di chuyển, hãy đem theo những việc mà bạn có thể làm để lấp đầy thời gian rỗi và thời gian của chuyến đi bằng những hoạt động hữu ích càng nhiều càng tốt.

5. Kiểm soát email

Kiểm soát email của bạn bằng cách giải quyết vào thời gian đã định trong ngày, chỉ dùng địa chỉ email của công ty cho mục đích công việc, xóa những thư không mong đợi mà không cần phải mở chúng và chỉ dẫn người viết thư cho bạn “Hãy gửi thông tin như thế này”, hoặc “Đừng chép cho tôi thông tin đó” hay “Lần sau xin gửi thông tin này cho (tên cấp dưới tương ứng)”…

6. Giải quyết việc giấy tờ

Giải quyết việc giấy tờ theo cách ngăn bạn không làm lại cùng việc đó thêm lần nữa.

Nếu một văn bản không đòi hỏi phải trả lời thì hãy đọc nhanh rồi bỏ đi hoặc lưu hồ sơ phù hợp. Nếu cần thiết trả lời mà không tốn nhiều thời gian thì hãy trả lời, rồi bỏ đi hoặc lưu hồ sơ.

Nếu bạn quá bận rộn thì hãy giao cho người khác hoặc đặt giấy tờ đó vào mục chờ giải quyết sau và xếp vào vị trí ưu tiên.

7. Loại bỏ những cuộc họp không hiệu quả

Hãy cố gắng hết sức để loại bỏ những cuộc họp không cần thiết và tránh những cuộc họp mà bạn góp phần hoặc đạt được từ đó rất ít, đồng thời tránh những cuộc họp thiếu chương trình rõ ràng.

8. Không sao nhãng ở nơi làm việc

Việc chuyển sự tập trung từ hoạt động này sang hoạt động khác rồi quay lại việc cũ sẽ rất mất thời gian.

Cách giải quyết: tránh những việc gây sao nhãng (đọc báo, lướt web, email từ bạn bè, trò chuyện phiếm…) và tập trung vào một việc duy nhất cho đến khi kết thúc rồi mới chuyển sang việc khác.

Nguồn: www.doanhnhansaigon.vn

Tại sao nhân viên giỏi nghỉ việc?

Tại sao nhân viên giỏi nghỉ việc?

Dưới đây là 8 sai lầm mà nhiều công ty mắc phải dẫn tới tình trạng “nhảy việc” của nhân tài, theo trang Business Insider:

1. Công ty đưa ra nhiều quy định “ngớ ngẩn”

Các công ty cần phải có quy định, đó là điều đương nhiên, nhưng việc tạo ra trật tự trong nội bộ không thể dựa trên những quy định thiển cận. Chẳng hạn, chính sách đòi hỏi 100% nhân viên phải luôn có mặt đầy đủ ở văn phòng trong giờ làm việc, hoặc một số quy định giám sát không cần thiết khác có thể khiến nhiều người “phát điên”.

Khi nhân viên giỏi cảm thấy mình luôn bị theo dõi, họ sẽ cảm thấy nản và tìm một nơi khác để cống hiến.

2. Công ty đối xử với tất cả mọi người như nhau

Cách làm này phù hợp với trẻ em ở trường học, nhưng trong môi trường làm việc lại là một câu chuyện khác. Việc đối xử bình đẳng với mọi nhân viên đồng nghĩa nói với những người giỏi nhất rằng cho dù họ làm tốt đến đâu, họ cũng chỉ được đối xử như những đồng nghiệp lười.

3. Công ty bỏ qua cho những kết quả công việc tồi

Có thể nói rằng, chất lượng của một ban nhạc jazz chỉ tương đương với chất lượng của thành viên tệ nhất nhóm, vì cho dù những người khác chơi giỏi đến đâu, khán giả chỉ nghe thấy người chơi tồi nhất. Đối với một công ty cũng vậy. Khi nhà quản lý cho phép mắt xích yếu nhất trong công ty tồn tại mà không “hề hấn” gì, mắt xích đó sẽ kéo lùi tất cả mọi người khác, đặc biệt là những người giỏi nhất.

4. Công ty không công nhận thành tích

Khen thưởng thành tích cá nhân cho thấy công ty chú trọng người làm được việc. Các nhà quản lý cần giao tiếp với cấp dưới để hiểu nguyện vọng của họ. Chẳng hạn, có những người thích được tăng lương, nhưng cũng có những người thích được công nhận trước toàn thể công ty. Một khi được công nhận, những người giỏi sẽ cố gắng để làm tốt hơn, và ngược lại.

5. Công ty không quan tâm đến con người

Hơn một nửa số người bỏ việc là vì lý do mối quan hệ với sếp. Những công ty khôn ngoan luôn đảm bảo rằng các nhà quản lý biết cách cân bằng giữa hai yếu tố công việc và cuộc sống. Đó là những vị sếp chúc mừng thành công của nhân viên, thông cảm với những người đang có những khó khăn trong cuộc sống, và đặt ra thử thách cho cấp dưới.

Những vị sếp thiếu sự quan tâm dễ để mất nhân viên giỏi, vì con người không thể làm việc suốt 8 tiếng mỗi ngày và không được quan tâm đến điều gì ngoài năng suất công việc.

6. Công ty không cho nhân viên thấy được bức tranh lớn

Nhiều công ty cảm thấy chỉ giao nhiệm vụ cho nhân viên và khuyến khích họ làm việc là đủ, nhưng không đưa ra được bức tranh toàn cảnh về công ty, công việc sẽ khiến những người giỏi nhất cảm thấy thất vọng.

Những nhân viên giỏi là người gánh vác phần công việc nặng nề hơn vì họ thực sự quan tâm đến công việc, nên công việc của họ phải có một mục đích cụ thể. Khi họ không biết mục đích đó là gì, họ sẽ cảm thấy mình bị “ghẻ lạnh” và làm việc kkhoong mục đích, và chuyện họ tìm một công ty khác rất dễ xảy ra.

7. Công ty không cho nhân viên theo đuổi đam mê của họ

Công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới Google quy định nhân viên dành ít nhất 20% thời gian để làm “những gì mà họ cho rằng đem lại nhiều lợi ích nhất cho Google”. Những dự án mang tính đam mê này đã đem lại đóng góp lớn cho những sản phẩm đầu bảng của Google như Gmail hay AdSense, nhưng tác động lớn hơn cả nằm ở việc tạo ra những nhân viên gắn gó mật thiết với công ty.

Những người giỏi là những người có đam mê. Tạo cơ hội cho họ theo đuổi đam mê sẽ giúp tăng năng suất và sự thỏa mãn trong công việc. Tuy nhiên, nhiều nhà quản lý muốn nhân viên của mình làm việc trong một chiếc hộ nhỏ, sợ rằng năng suất sẽ giảm nếu họ để nhân viên mở rộng trọng tâm công việc và theo đuổi đam mê.

Nhưng nỗ lo này là không có cơ sở. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người có thể theo đuổi niềm đam mê ở nơi làm việc sẽ có được tâm trạng thư thái ở nơi làm việc và làm việc năng suất gấp 5 so với bình thường.

8. Môi trường làm việc thiếu sự vui vẻ

Nếu nhân viên không cảm thấy vui vẻ trong môi trường làm việc, thì công ty đang sai lầm. Nếu không cảm thấy vui, mọi người sẽ không làm việc hết mình. Bởi vậy, tạo ra một môi trường làm việc vui vẻ là cách tốt để ngăn “chảy máu chất xám”.

Những công ty có môi trường làm việc tốt nhất hiểu rõ tầm quan trọng của việc để cho nhân viên thoải mái một chút. Chẳng hạn, Google làm tất cả mọi việc có thể để tạo ra môi trường làm việc vui vẻ: bữa ăn miễn phí cho nhân viên, sân chơi bowling, các lớp tập thể dục...

Ý tưởng ở đây rất đơn giản: nếu công việc vui vẻ, nhân viên không chỉ làm việc tốt hơn, mà còn gắn bó với công ty lâu hơn.

Nguồn: dantri.com.vn

Bí mật của một trí nhớ siêu phàm

Bí mật của một trí nhớ siêu phàm

Excel Dashboard and Reports

Excel Dashboard and Reports

Phương pháp học tập siêu tốc

Phương pháp học tập siêu tốc