Hiển thị các bài đăng có nhãn ISO/TS 16949. Hiển thị tất cả bài đăng

FMEA - Potential Failure Mode and Effects Analysis

FMEA - Potential Failure Mode and Effects Analysis

MSA - Measurement System Analysis - Fourth Edition

TCVN 10432-1:2014 (ISO 11462-1:2001)

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỐNG KÊ QUÁ TRÌNH (SPC) - PHẦN 1: CÁC THÀNH PHẦN CỦA SPC

Tiêu chuẩn này đưa ra các thành phần của SPC để hướng dẫn tổ chức trong việc lập kế hoạch, xây dựng, thực hiện và/hoặc đánh giá hệ thống kiểm soát thống kê quá trình. Bằng việc áp dụng các yếu tố mà khách hàng và nhà cung cấp cho là khả thi và phù hợp, tổ chức có thể thỏa mãn yêu cầu để thực hiện một hệ thống SPC toàn diện và hiệu quả

[[MORE]]

The Basics Of FMEA

The Basics Of FMEA

The Basics Of FMEA