Hiển thị các bài đăng có nhãn ISO 37101. Hiển thị tất cả bài đăng

Tiêu chuẩn ISO 37101 đã có bản CD


ISO 37101, các yêu cầu, hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật và các công cụ phát triển bền vững trong cộng đồng, hiện nay đã đạt đến giai đoạn dự thảo cấp Ủy ban.

Dự thảo tiêu chuẩn này được thiết kế để giúp tất cả các dạng cộng đồng quản lý bền vững của họ, sự thông minh và khả năng phục hồi, cải thiện sự đóng góp của cộng đồng để phát triển bền vững và đánh giá kết quả của họ trong lĩnh vực này.

Bạn đã có thể mua phiên bản dự thảo ủy ban của ISO 37101 để xem trước những gì trong đó trước ngày công bố cuối cùng, vào năm 2016.

Dự thảo cấp Ủy ban tư vấn là giai đoạn đầu tiên trong sự phát triển (hoặc sửa đổi) của một tiêu chuẩn ISO, có nghĩa là các thành viên ISO đã được lựa chọn để tham gia vào sự phát triển của tiêu chuẩn và bình luận về nó cho đến 26 tháng 8.

Bạn có thể xem thêm thông tin tại trang này (video phỏng vấn Bernard Leservoisier, thư ký tiểu ban kỹ thuật về tiêu chuẩn này)