Hiển thị các bài đăng có nhãn ISO 26000. Hiển thị tất cả bài đăng

Tiêu chuẩn ISO 26000:2010 - Tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội của tổ chức ISO (thay cho SA 8000)

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 26000:2010 - Hướng dẫn về trách nhiệm xã hội – đưa ra một hướng dẫn hài hòa, và mang tính toàn cầu cho các tổ chức tư nhân và tổ chức công cộng ở tất cả các loại hình dựa trên sự đồng thuận quốc tế giữa các chuyên gia thuộc các nhóm ngành chính, đồng thời cũng khuyến khích việc thực hành cao nhất trách nhiệm xã hội một cách rộng khắp.
Bên dưới là nội dung chi tiết tiêu chuẩn (Bản tiếng Anh)