Hiển thị các bài đăng có nhãn ISO 17025. Hiển thị tất cả bài đăng

Tiêu chuẩn ISO 17025:2017 - Bản chuyển ngữ Tiếng Việt

ISO/IEC 17025:2017 quy định các yêu cầu chung về năng lực, sự công bằng và hoạt động nhất quán của phòng thử nghiệm.

ISO/IEC 17025 cho phép các phòng thử nghiệm chứng minh hoạt động hiệu quả và tạo ra các kết quả hợp lệ, qua đó thúc đẩy sự tin cậy trong công việc của họ cả ở phạm vi quốc gia và trên thế giới. Tiêu chuẩn cũng giúp tạo thuận lợi cho sự hợp tác giữa các phòng thử nghiệm và các cơ quan khác bằng cách tạo ra sự chấp nhận rộng rãi hơn về kết quả giữa các quốc gia. Các báo cáo thử nghiệm và giấy chứng nhận có thể được chấp nhận từ nước này sang nước khác mà không cần phải kiểm tra thêm, do đó cải thiện thương mại quốc tế.

ISO/IEC 17025 rất hữu ích cho bất kỳ tổ chức nào thực hiện việc thử nghiệm, lấy mẫu hoặc hiệu chuẩn và muốn có kết quả đáng tin cậy. Điều này bao gồm tất cả các loại hình phòng thử nghiệm, dù chúng thuộc sở hữu và hoạt động bởi chính phủ, ngành công nghiệp hoặc bất kỳ tổ chức nào khác. Tiêu chuẩn cũng rất hữu ích đối với các trường đại học, trung tâm nghiên cứu, các chính phủ, nhà quản lý, các cơ quan thanh tra, các tổ chức chứng nhận sản phẩm và các tổ chức đánh giá sự phù hợp khác với sự cần thiết phải thử nghiệm, lấy mẫu hoặc hiệu chuẩn.

ISO/IEC 17025:2017 áp dụng cho tất cả các tổ chức hoạt động phòng thử nghiệm, bất kể số nhân viên.

Khách hàng của phòng thử nghiệm, các cơ quan quản lý, các tổ chức và các chương trình sử dụng các tổ chức kiểm định, các tổ chức công nhận và các tổ chức khác sử dụng ISO/IEC 17025: 2017 để xác nhận hoặc công nhận năng lực của các phòng thử nghiệm.

Bên dưới là nội dung bản chuyển ngữ Tiếng Việt của ISO/IEC 17025:2017 do www.phạmxuântiến.vn thực hiện.

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 đã được phát hành

Tiêu chuẩn nổi tiếng về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn đã được cập nhật, có tính đến những thay đổi mới nhất trong môi trường phòng thí nghiệm và các cách thức làm việc.

ISO / IEC 17025: 2017, Các yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, là tiêu chuẩn quốc tế dành cho các phòng thí nghiệm thực hiện các hoạt động hiệu chuẩn và thử nghiệm trên toàn thế giới.

Việc tạo ra các kết quả có giá trị, được tin cậy rộng rãi là trọng tâm của các hoạt động phòng thí nghiệm. ISO / IEC 17025: 2017 cho phép các phòng thí nghiệm thực hiện một hệ thống chất lượng và chứng minh rằng chúng có năng lực kỹ thuật và có thể tạo ra kết quả chính xác và đáng tin cậy.

ISO / IEC 17025 cũng giúp tạo điều kiện hợp tác giữa các phòng thí nghiệm và các cơ quan khác bằng cách tạo ra sự chấp nhận rộng rãi hơn về kết quả giữa các quốc gia. Các báo cáo thử nghiệm và giấy chứng nhận có thể được chấp nhận từ nước này sang nước khác mà không cần phải kiểm tra thêm, và điều này sẽ cải thiện thương mại quốc tế.

Để phản ánh những thay đổi mới nhất về điều kiện và công nghệ thị trường, phiên bản mới của tiêu chuẩn này bao gồm các hoạt động và cách làm việc mới của phòng thí nghiệm hiện nay. Nó bao gồm các thay đổi về kỹ thuật, từ vựng và sự phát triển của các kỹ thuật IT và xem xét phiên bản mới nhất của ISO 9001 về quản lý chất lượng.

Ba nhóm làm việc của nhóm công tác CASCO 44 (CASCO / WG 44) đã sửa đổi tiêu chuẩn cho chúng ta biết tại sao phiên bản mới của ISO / IEC 17025 lại quan trọng đối với các phòng thí nghiệm:

Các phòng thí nghiệm đã được công nhận theo tiêu chuẩn ISO / IEC 17025: 2005 sẽ cần phải chuyển đổi các quy trình của họ sang phiên bản mới trong vòng ba năm kể từ ngày công bố tiêu chuẩn mới. Thông báo chung ILAC-ISO giải thích giai đoạn chuyển tiếp này.

ISO / IEC 17025: 2017 được ISO và Ủy ban Điện kỹ thuật Quốc tế (IEC) phát triển cùng với trách nhiệm của Ủy ban Tiêu chuẩn ISO về đánh giá sự phù hợp (CASCO).


Những thay đổi chính trong phiên bản 2017 là gì?

  • Phạm vi đã được sửa đổi để bao gồm thử nghiệm, hiệu chuẩn và lấy mẫu kết hợp với hiệu chuẩn và thử nghiệm tiếp theo.
  • Phương pháp tiếp cận hiện nay phù hợp với các tiêu chuẩn mới hơn như ISO 9001 (quản lý chất lượng), ISO 15189 (chất lượng phòng thí nghiệm y tế) và ISO / IEC 17021-1 (yêu cầu đối với các tổ chức đánh giá và chứng nhận).
  • Tiêu chuẩn hiện nay tập trung nhiều hơn vào công nghệ thông tin và kết hợp sử dụng hệ thống máy tính, hồ sơ điện tử và tạo ra các kết quả và báo cáo điện tử.
  • Một chương mới giới thiệu khái niệm về tư duy dựa trên rủi ro.


Nguồn: ISO.org

ISO/IEC 17025:2017 đã đến giai đoạn sửa đổi sau cùng

Hiệu chuẩn cũng như thử nghiệm và phân tích mẫu được thực hiện hàng ngày tại hơn 60 000 phòng thí nghiệm trên toàn thế giới, nhưng làm thế nào để họ có thể đảm bảo với khách hàng về độ tin cậy của kết quả?

ISO/IEC 17025:2017 đã đến giai đoạn sửa đổi sau cùng

Trong những năm qua, ISO / IEC 17025, Các yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn đã trở thành tài liệu tham khảo quốc tế cho các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn muốn chứng minh khả năng mang lại kết quả đáng tin cậy. Tiêu chuẩn quốc tế, được xuất bản bởi ISO và IEC (International Electrotechnical Commission), đưa ra một loạt các yêu cầu cho phép các phòng thí nghiệm nâng cao khả năng tạo ra các kết quả có giá trị tin cậy ổn định.

Tuy nhiên, môi trường phòng thí nghiệm đã thay đổi đáng kể kể từ khi tiêu chuẩn được công bố lần cuối, dẫn đến quyết định sửa đổi tiêu chuẩn và tích hợp những thay đổi đáng kể. Steve Sidney, một trong những Uỷ viên của Nhóm làm việc sửa đổi tiêu chuẩn, giải thích: "Phiên bản mới nhất của ISO / IEC 17025 đã được xuất bản vào năm 2005. Kể từ đó, điều kiện thị trường đã thay đổi và chúng tôi cảm thấy chúng tôi có thể mang lại một số cải tiến cho tiêu chuẩn."

Heribert Schorn, thành viên hội thảo Convenor, người tham gia IECEE (Hệ thống Các Đề án Đánh giá Sự phù hợp cho Thiết bị Điện và Linh kiện), bổ sung: "Việc sửa đổi cần thiết để bao quát tất cả những thay đổi về mặt kỹ thuật, sự phát triển kỹ thuật và sự phát triển của kỹ thuật IT mà ngành công nghiệp đã nhìn thấy kể từ phiên bản cuối cùng. Ngoài ra, tiêu chuẩn này còn phải xem xét phiên bản mới của ISO 9001."

Tiêu chuẩn này có ý nghĩa rất quan trọng đối với Cộng đồng đánh giá sự phù hợp của IEC vì nó nêu các yêu cầu cơ bản cho việc kiểm tra trong tất cả các Chương trình Đánh giá Sự phù hợp và các chương trình hoạt động trong Hệ thống Đánh giá Hợp chuẩn IECEE, IECEx, IECQ và IECRE.

Việc xem xét được bắt đầu vào tháng 2 năm 2015 theo đề xuất của Tổ chức Hợp tác Công nhận Phòng thí nghiệm Quốc tế (ILAC) và Văn phòng Tiêu chuẩn Nam Phi (SABS), thành viên của ISO và là thành viên của Uỷ ban Quốc gia IEC. Quá trình sửa đổi tiêu chuẩn đã đạt đến giai đoạn Tiêu chuẩn Quốc tế Bản thảo cuối cùng (Final Draft International Standard - FDIS), giai đoạn cuối cùng trước khi xuất bản.

Những thay đổi chính

Việc sửa đổi ISO / IEC 17025 có tính đến các hoạt động và cách làm việc mới của các phòng thí nghiệm ngày nay. Những thay đổi chính như sau:

  1. Phương pháp tiếp cận hiện nay phù hợp với các tiêu chuẩn mới hơn như ISO 9001 (quản lý chất lượng), ISO 15189 (chất lượng phòng thí nghiệm y tế) và ISO / IEC 17021-1 (yêu cầu đối với các cơ quan đánh giá và chứng nhận). Tiêu chuẩn sửa đổi nhấn mạnh vào kết quả của một quá trình thay vì mô tả chi tiết các nhiệm vụ và các bước của nó.
  2. Với sự tập trung mạnh hơn vào công nghệ thông tin , tiêu chuẩn hiện nay nhận ra và kết hợp việc sử dụng hệ thống máy tính, hồ sơ điện tử và sản xuất các kết quả và báo cáo điện tử. Các phòng thí nghiệm hiện đại ngày càng làm việc với các công nghệ thông tin và truyền thông và Nhóm làm việc cảm thấy cần thiết phải phát triển một chương về chủ đề này.
  3. Phiên bản mới của tiêu chuẩn bao gồm một chương về tư duy dựa trên rủi ro và mô tả những điểm tương đồng với phiên bản mới của ISO 9001: 2015, Hệ thống quản lý chất lượng - Yêu cầu.
  4. Thuật ngữ đã được cập nhật để phù hợp với thế giới ngày nay và thực tế là các hướng dẫn sử dụng, hồ sơ và báo cáo văn bản cứng đang dần dần được loại bỏ và thay thế bằng các phiên bản điện tử. Ví dụ bao gồm những thay đổi trong Từ vựng Đo lường Quốc tế (VIM) và sự liên kết với thuật ngữ ISO / IEC, có một tập các thuật ngữ và định nghĩa chung cho tất cả các tiêu chuẩn đánh giá sự phù hợp.
  5. Một cấu trúc mới đã được áp dụng để phù hợp tiêu chuẩn với các tiêu chuẩn đánh giá sự phù hợp khác của ISO / IEC như tiêu chuẩn ISO / IEC 17000 về đánh giá sự phù hợp.
  6. Phạm vi đã được sửa đổi để bao gồm tất cả các hoạt động phòng thí nghiệm bao gồm kiểm tra, hiệu chuẩn và lấy mẫu liên quan đến hiệu chuẩn và thử nghiệm tiếp theo.

Sử dụng ISO / IEC 17025 tạo thuận lợi cho sự hợp tác giữa các phòng thí nghiệm và các cơ quan khác. Nó giúp hỗ trợ việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm và giúp hài hoà các tiêu chuẩn và thủ tục, như Warren Merkel, một người khác của nhóm làm việc, giải thích. "ISO / IEC 17025 ảnh hưởng đến kết quả của các phòng thí nghiệm bằng nhiều cách. Tiêu chuẩn yêu cầu họ phải đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực của nhân viên, hiệu chuẩn và bảo trì thiết bị của họ và các quy trình tổng thể mà họ sử dụng để tạo ra dữ liệu. Điều này đòi hỏi các phòng thí nghiệm suy nghĩ và vận hành theo cách để đảm bảo các quá trình của chúng được kiểm soát và dữ liệu của chúng đáng tin cậy." Các kết quả cũng được chấp nhận rộng rãi giữa các quốc gia khi các phòng thí nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn.

Được phát triển bởi ISO và IEC trong Ủy ban đánh giá sự phù hợp (CASCO), phiên bản mới của ISO / IEC 17025 sẽ thay thế cho phiên bản năm 2005 và dự kiến ​​công bố vào cuối năm nay.

Nguồn: iso.org

Eurachem Citac Guide CG4 - Quantifying Uncertainly in Analytical Measurement