Hiển thị các bài đăng có nhãn An toàn lao động. Hiển thị tất cả bài đăng

QCVN 27/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc

QCVN 26/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc

QCVN 25:2016/BYT -- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia : Điện từ trường tần số công nghiệp-Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc

QCVN 24:2016/BYT -- Quy chuẩn Kỹ thuật Qốc gia: Tiếng ồn-Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

QCVN 23:2016/BYT -- QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BỨC XẠ TỬ NGOẠI - MỨC TIẾP XÚC CHO PHÉP BỨC XẠ TỬ NGOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC

QCVN 22:2016/BYT -- QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VẾ CHIẾU SÁNG - MỨC CHO PHÉP CHIẾU SÁNG NƠI LÀM VIỆC

QCVN 22: 2015/BLĐTBXH - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ ĐỐT CỐ ĐỊNH BẰNG KIM LOẠI

Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT: Về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động