Tiêu chuẩn ISO 45001:2017 FDIS

Hơn 7,600 người chết mỗi ngày do tai nạn lao động hoặc bệnh tật liên quan đến công việc - khoảng 2,78 triệu người mỗi năm.

Gánh nặng của thương tật và bệnh nghề nghiệp là rất lớn, cả cho người sử dụng lao động và nền kinh tế rộng lớn hơn, dẫn đến tổn thất từ ​​việc nghỉ hưu sớm, nhân viên vắng mặt và phí bảo hiểm tăng cao.

Để chống lại vấn đề này, ISO đang xây dựng một tiêu chuẩn mới, ISO 45001, Các hệ thống quản lý sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp - Các yêu cầu, giúp các tổ chức giảm gánh nặng này bằng cách cung cấp khuôn khổ để nâng cao an toàn cho nhân viên, giảm rủi ro tại nơi làm việc và tạo điều kiện làm việc an toàn hơn, trên toàn thế giới.

Tiêu chuẩn hiện đang được phát triển bởi một ủy ban chuyên gia về an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp và sẽ áp dụng các phương pháp quản lý chung chung khác như ISO 14001 và ISO 9001. Nó sẽ xem xét các tiêu chuẩn quốc tế khác trong lĩnh vực này như OHSAS 18001, Hướng dẫn ILO-OSH của Tổ chức Lao động, các tiêu chuẩn quốc gia khác nhau và các tiêu chuẩn lao động quốc tế và các công ước của ILO.

Tiêu chuẩn này đã đến giai đoạn FDIS (bản dự thảo sau cùng) và dự kiến sẽ được phát hành vào 03-2018

Bên dưới là nội dung bản dự thảo sau cùng

0 comments: