Tiêu chuẩn ISO 17025:2017 - Bản chuyển ngữ Tiếng Việt

ISO/IEC 17025:2017 quy định các yêu cầu chung về năng lực, sự công bằng và hoạt động nhất quán của phòng thử nghiệm.

ISO/IEC 17025 cho phép các phòng thử nghiệm chứng minh hoạt động hiệu quả và tạo ra các kết quả hợp lệ, qua đó thúc đẩy sự tin cậy trong công việc của họ cả ở phạm vi quốc gia và trên thế giới. Tiêu chuẩn cũng giúp tạo thuận lợi cho sự hợp tác giữa các phòng thử nghiệm và các cơ quan khác bằng cách tạo ra sự chấp nhận rộng rãi hơn về kết quả giữa các quốc gia. Các báo cáo thử nghiệm và giấy chứng nhận có thể được chấp nhận từ nước này sang nước khác mà không cần phải kiểm tra thêm, do đó cải thiện thương mại quốc tế.

ISO/IEC 17025 rất hữu ích cho bất kỳ tổ chức nào thực hiện việc thử nghiệm, lấy mẫu hoặc hiệu chuẩn và muốn có kết quả đáng tin cậy. Điều này bao gồm tất cả các loại hình phòng thử nghiệm, dù chúng thuộc sở hữu và hoạt động bởi chính phủ, ngành công nghiệp hoặc bất kỳ tổ chức nào khác. Tiêu chuẩn cũng rất hữu ích đối với các trường đại học, trung tâm nghiên cứu, các chính phủ, nhà quản lý, các cơ quan thanh tra, các tổ chức chứng nhận sản phẩm và các tổ chức đánh giá sự phù hợp khác với sự cần thiết phải thử nghiệm, lấy mẫu hoặc hiệu chuẩn.

ISO/IEC 17025:2017 áp dụng cho tất cả các tổ chức hoạt động phòng thử nghiệm, bất kể số nhân viên.

Khách hàng của phòng thử nghiệm, các cơ quan quản lý, các tổ chức và các chương trình sử dụng các tổ chức kiểm định, các tổ chức công nhận và các tổ chức khác sử dụng ISO/IEC 17025: 2017 để xác nhận hoặc công nhận năng lực của các phòng thử nghiệm.

Bên dưới là nội dung bản chuyển ngữ Tiếng Việt của ISO/IEC 17025:2017 do www.phạmxuântiến.vn thực hiện.

0 comments: