Bao nhiêu tổ chức đã áp dụng ISO 14001?

Dưới đây là số liệu thống kê của ISO.org giai đoạn 1999 đến 2016

0 comments: