Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 đã được phát hành

Tiêu chuẩn nổi tiếng về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn đã được cập nhật, có tính đến những thay đổi mới nhất trong môi trường phòng thí nghiệm và các cách thức làm việc.

ISO / IEC 17025: 2017, Các yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, là tiêu chuẩn quốc tế dành cho các phòng thí nghiệm thực hiện các hoạt động hiệu chuẩn và thử nghiệm trên toàn thế giới.

Việc tạo ra các kết quả có giá trị, được tin cậy rộng rãi là trọng tâm của các hoạt động phòng thí nghiệm. ISO / IEC 17025: 2017 cho phép các phòng thí nghiệm thực hiện một hệ thống chất lượng và chứng minh rằng chúng có năng lực kỹ thuật và có thể tạo ra kết quả chính xác và đáng tin cậy.

ISO / IEC 17025 cũng giúp tạo điều kiện hợp tác giữa các phòng thí nghiệm và các cơ quan khác bằng cách tạo ra sự chấp nhận rộng rãi hơn về kết quả giữa các quốc gia. Các báo cáo thử nghiệm và giấy chứng nhận có thể được chấp nhận từ nước này sang nước khác mà không cần phải kiểm tra thêm, và điều này sẽ cải thiện thương mại quốc tế.

Để phản ánh những thay đổi mới nhất về điều kiện và công nghệ thị trường, phiên bản mới của tiêu chuẩn này bao gồm các hoạt động và cách làm việc mới của phòng thí nghiệm hiện nay. Nó bao gồm các thay đổi về kỹ thuật, từ vựng và sự phát triển của các kỹ thuật IT và xem xét phiên bản mới nhất của ISO 9001 về quản lý chất lượng.

Ba nhóm làm việc của nhóm công tác CASCO 44 (CASCO / WG 44) đã sửa đổi tiêu chuẩn cho chúng ta biết tại sao phiên bản mới của ISO / IEC 17025 lại quan trọng đối với các phòng thí nghiệm:

Các phòng thí nghiệm đã được công nhận theo tiêu chuẩn ISO / IEC 17025: 2005 sẽ cần phải chuyển đổi các quy trình của họ sang phiên bản mới trong vòng ba năm kể từ ngày công bố tiêu chuẩn mới. Thông báo chung ILAC-ISO giải thích giai đoạn chuyển tiếp này.

ISO / IEC 17025: 2017 được ISO và Ủy ban Điện kỹ thuật Quốc tế (IEC) phát triển cùng với trách nhiệm của Ủy ban Tiêu chuẩn ISO về đánh giá sự phù hợp (CASCO).


Những thay đổi chính trong phiên bản 2017 là gì?

  • Phạm vi đã được sửa đổi để bao gồm thử nghiệm, hiệu chuẩn và lấy mẫu kết hợp với hiệu chuẩn và thử nghiệm tiếp theo.
  • Phương pháp tiếp cận hiện nay phù hợp với các tiêu chuẩn mới hơn như ISO 9001 (quản lý chất lượng), ISO 15189 (chất lượng phòng thí nghiệm y tế) và ISO / IEC 17021-1 (yêu cầu đối với các tổ chức đánh giá và chứng nhận).
  • Tiêu chuẩn hiện nay tập trung nhiều hơn vào công nghệ thông tin và kết hợp sử dụng hệ thống máy tính, hồ sơ điện tử và tạo ra các kết quả và báo cáo điện tử.
  • Một chương mới giới thiệu khái niệm về tư duy dựa trên rủi ro.


Nguồn: ISO.org

0 comments: