Tiêu chuẩn BRC Food Issue 8 - Bản dự thảo 11-2017

Tiêu chuẩn BRC Food Issue 8 - Bản dự thảo 11-2017

Note: Đánh giá viên DOAN QUOC DUNG của ITS khi đánh giá BRC Food Issue 8 kết luận cây quyết định theo hướng dẫn của FDA là không logic. Cụ thể: "Cây quyết định thiếu logic, mối nguy đáng kể không có biện pháp kiểm soát mối nguy đến mức chấp nhận nhưng không quan tâm sau công đoạn phân tích có biện pháp kiểm soát khác."

Các đơn vị áp dụng BRC, FSSC, HACCP, ISO 22000 nên cẩn trọng.

Link cây quyết định theo hướng dẫn của FDA: Xem tại đây

0 comments: