Các mô hình quản lý - Mô hình ABC

ABC - Activy Based Costing

Các mô hình kế toán chi phí truyền thống phân bổ các chi phí gián tiếp (overhead) dựa theo sản lượng. Kết quả là chi phí của các sản phẩm có sản lượng cao có khuynh hướng đội trần, trong khi chi phí của các sản phẩm có sản lượng thấp có tỷ lệ thấp. Ngược lại với các phương pháp kế toán chi phí truyền thống, ABC tính toán ‘chi phí thực’ của các sản phẩm, khách hàng hoặc dịch vụ theo các đóng góp của chi phí gián tiếp không dựa vào sản lượng, nhưng dựa vào các hoạt động được thực hiện hoặc được yêu cầu.

Theo ABC thì không không phải bản thân sản phẩm hoặc khách hàng nhưng là các hoạt động được thực hiện để tạo ra hoặc để phục vụ cho chúng mới gây ra chi phí. Vì các sản phẩm khác nhau yêu cầu các hoạt động khác nhau, mỗi nhóm sử dụng một lượng nguồn lực, việc phân bổ chi phí nên được cân nhắc tương ứng.

Khi thực hiện các quyết định tác nghiệp, việc hiểu biết về chi phí thực có thể giúp:

  1. xác định các điểm hòa vốn;
  2. xác định ‘người tạo lợi nhuận’ và ‘kẻ thua cuộc’ (như là đánh giá ‘giá trị khách hàng’);
  3. làm nổi bật các cơ hội cải tiến;
  4. so sánh các giải pháp đầu tư.

Tính chi phí theo ABC đã được các nhà quản lý và tư vấn vận dụng trong trình bày các biểu đồ 80/20 và các biểu đồ bar để chỉ ra các sản phẩm, khách hàng, kênh và các dịch vụ thực sự làm công ty mất tiền!

Các bước thực hiện

Có năm bước thực hiện một phân tích ABC đơn giản:

  1. Xác định các đối tượng chi phí, các hoạt động gián tiếp và các nguồn lực được sử dụng cho các hoạt động gián tiếp.
  2. Xác định các chi phí cho từng hoạt động gián tiếp.
  3. Nhận diện biến chi phí cho mỗi nguồn lực.
  4. Tính toán tổng chi phí sản phẩm gián tiếp cho loại đối tượng chi phí.
  5. Chia tổng chi phí cho số lượng để có chi phí gián tiếp cho mỗi đơn vị đối tượng chi phí.

Các mô hình quản lý - Mô hình ABC: Activity Based Costing

Các đối tượng chi phí là sản phẩm, khách hàng, dịch vụ hoặc bất cứ đối tượng nào khác là đối tượng kế toán chi phí. Các hoạt động có thể là bất cứ điều gì công ty làm để kinh doanh: nhận, xếp dỡ, đóng gói, xử lý, gọi điện thoại, giải thích, bán, mua, quảng cáo, tính toán / tính toán bằng máy tính, viết đơn đặt hàng, đọc các đơn đặt hàng ... Các hoạt động gián tiếp không đóng góp trực tiếp vào các đối tượng chi phí. Nguồn lực là máy móc, máy tính, con người, hoặc bất kỳ năng lực hoặc tài sản khác mà có thể được (một phần) được phân bổ cho một hoạt động.

Cuối cùng

ABC cho phép phân khúc dựa trên lợi nhuận thực và giúp xác định giá trị khách hàng chính xác hơn. Do đó, đây là bước đầu tiên hướng tới quản lý dựa trên hoạt động (ABM).

ABC không đánh giá hiệu quả hoặc năng suất của các hoạt động, ngay cả khi điều này có thể rất quan trọng cho các cải tiến. Ngoài ra, ABC giả định rằng nó thể nhận biết riêng biệt từng đối tượng chi phí, các hoạt động và nguồn lực. Cuối cùng kết quả phân tích ABC chỉ chính xác như các đầu vào của nó.

Nguồn: Trích Keys Management Models

0 comments: