Tiêu chuẩn ISO 28001:2007 - Bản chuyển ngữ Tiếng Việt (TCVN)

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN CHUỖI CUNG ỨNG - THỰC HÀNH TỐT ÁP DỤNG AN TOÀN CHUỖI CUNG ỨNG, ĐÁNH GIÁ VÀ HOẠCH ĐỊNH - YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

0 comments: