Tiêu chuẩn ISO/TS 22002-1:2009 Các chương trình tiên quyết về an toàn thực phẩm - Sản xuất thực phẩm

Tiêu chuẩn ISO/TS 22002-1:2009 Các chương trình tiên quyết về  an toàn thực phẩm - Sản xuất thực phẩm (thay thế cho BS PAS 220:2008)

0 comments: