Tiêu chuẩn ISO 22000 đang được sửa đổi

Cập nhật: Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 - Bản chuyển ngữ Tiếng Việt - Xem tại đây: https://goo.gl/2nV5CQ

Tiêu chuẩn ISO 22000 đang được sửa đổi

Sau một thập kỷ áp dụng, tiêu chuẩn ISO 22000 đang trải qua giai đoạn sửa đổi để cập nhật phù hợp với các yêu cầu an toàn thực phẩm ngày nay. Hiện đã có các bản dự thảo cấp ủy ban (CD). Một số khái niệm được làm rõ bao gồm:

  1. Áp dụng cấu trúc tiêu chuẩn cấp cao của ISO (HLS) cho tiêu chuẩn ISO 22000, cấu trúc này áp dụng bắt buộc khi soạn thảo hoặc sửa đổi các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý. Như vậy, ISO 22000 được cập nhật sẽ có cấu trúc tương tự ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, bao gồm hệ thống 10 điều khoản.
  2. Cung cấp cho người sử dụng ISO 22000 các phương pháp tiếp cận khác nhau và tâm quan trọng là để các doanh nghiệp phân biệt giữa đánh giá rủi ro ở cấp độ điều hành, thông qua phân tích mối nguy và kiểm soát điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), và các rủi ro kinh doanh, bao gồm việc xem xét các cơ hội
  3. Cung cấp rõ hơn về chu trình PDCA, bao gồm cả việc vận dụng các Nguyên tắc HACCP theo Codex Alimentarius
  4. Mô tả một cách rõ ràng về sự khác biệt giữa CCP và OPRPs và các PRPs

Tiêu chuẩn sửa đổi sẽ kết hợp các yếu tố được thừa nhận là quan trọng trong đảm bảo an toàn thực phẩm tại mỗi bước của trong chuỗi thực phẩm. Đó là:

  1. Mối tương tác và trao đổi thông tin trong chuỗi thực phẩm
  2. Tiếp cận có hệ thống đối với quản lý
  3. Các chương trình tiên quyết
  4. Các nguyên tắc HACCP

Hiện vẫn còn nhiều thách thức cần giải quyết. Cuộc họp tiếp theo để có bản thảo thứ hai sẽ được thực hiện vào khoảng 14-16 tháng 6 năm 2016 tại Copenhagen, Đan Mạch.

Nguồn: Tham khảo ISO.org

0 comments: