Tiêu chuẩn ISO 22006:2009

Tiêu chuẩn ÍSO 22006 - Hướng dẫn áp dụng ISO 9001 trong ngành trồng trọt

ISO 22006 cung cấp hướng dẫn thực hiện từng bước các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 theo cách tiếp cận thực tế đối với hoạt động sản xuất trên diện rộng. Tiêu chuẩn này cung cấp các gợi ý và lời khuyên phù hợp với trường hợp cụ thể, và sử dụng các thuật ngữ nông nghiệp. Đặc độc đáo trong tiêu chuẩn này chính là lưu đồ dòng chảy thân thiện với người sử dụng, liệt kê tất cả các hoạt động sản xuất của trang trại để giúp xác định như thế là phù hợp và điểm nào cần cải tiến.

ISO 22006 là một thành viên của gia đình tiêu chuẩn ISO 22000 được phát triển bởi Ủy ban kỹ thuật ISO/TC 34, Các sản phẩm thực phẩm, tập trung vào thực phẩm, thức ăn, và chuỗi cung cấp có liên quan. Các tiêu chuẩn khác trong bộ tiêu chuẩn ISO 22000 hiện hành bao gồm:

  • ISO 22000, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm
  • ISO 15161, Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 trong các ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống
  • ISO/TS 22002-1, Chương trình tiên quyết về an toàn thực phẩm - Phần 1: sản xuất thực phẩm
  • ISO/TS 22003, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Yêu cầu đối với các cơ quan đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
  • ISO/TS 22004, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000
  • ISO 22005, Truy tìm nguồn gốc trong trong thức ăn và chuỗi thực phẩm - Nguyên tắc chung và yêu cầu cơ bản đối với thiết kế và thực hiện hệ thống.

0 comments: