Tiêu chuẩn ISO 17043 2010

ISO 17043:2010 - Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu chung đối với thử nghiệm thành thạo

ISO 17043:2010 - Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu chung đối với thử nghiệm thành thạo

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về năng lực của nhà cung cấp chương trình thử nghiệm thành thạo và đối với việc xây dựng, triển khai các chương trình thử nghiệm thành thạo. Những yêu cầu này là yêu cầu chung cho mọi loại chương trình thử nghiệm thành thạo và có thể dùng làm cơ sở cho các yêu cầu kỹ thuật cụ thể đối với những lĩnh vực áp dụng riêng biệt.

0 comments: