ISO 45001 bước sang giai đoạn mới

Cập nhật: Tiêu chuẩn ISO 45001:2016 DIS xem tại đây

Hơn 6300 người chết mỗi ngày (gần 2.3 triệu mỗi năm) do tai nạn lao động hoặc bệnh tật.

Thương tật và bệnh nghề nghiệp là gánh nặng cho cả người lao động và các nền kinh tế, đưa đến thiệt hại từ nghỉ hưu sớm, nhân viên vắng mặt và phí bảo hiểm tăng.

Để giải quyết vấn đề, ​​ISO đang phát triển một tiêu chuẩn mới, ISO 45001 Hệ thống Quản lý Sức khỏe - An toàn nghề nghiệp - Các yêu cầu, tiêu chuẩn này sẽ giúp các tổ chức giảm gánh nặng liên quan thông qua việc cung cấp một khuôn khổ để cải thiện an toàn lao động, giảm thiểu rủi ro tại nơi làm việc và tạo điều kiện làm việc an toàn hơn tốt hơn.

Tiêu chuẩn này hiện đang được phát triển bởi một Ủy ban gồm các chuyên gia về sức khỏe và an toàn lao động, và sẽ thực hiện theo cách tiếp cận hệ thống quản lý như ISO 14001 và ISO 9001. Các tiêu chuẩn quốc tế khác trong lĩnh vực này như OHSAS 18001, quốc tế Tổ chức Lao động Hướng dẫn ILO-OSH, tiêu chuẩn quốc gia và các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO và các công ước cũng được tính đến.

Tiêu chuẩn này dành cho ai?

ISO 45001 nhằm cho việc sử dụng mọi tổ chức, bất kể quy mô hoặc tính chất công việc của mình, và có thể được tích hợp vào các chương trình sức khỏe và an toàn khác như chăm sóc sức khỏe người lao động và phúc lợi. Nó cũng giải quyết được nhiều, nếu không phải tất cả, các yêu cầu pháp lý trong lĩnh vực này.

Khi nào ban hành?

Các dự thảo sẽ sẵn có một khi nó đạt đến giai đoạn điều tra công khai (DIS) và giai đoạn dự thảo cuối cùng (FDI) vào cuối năm nay, trước khi tiêu chuẩn được công bố vào tháng 10 năm 2016.

Nguồn: iso.org

0 comments: