Tiêu chuẩn ISO 55000:2014 - Asset management - Overview, principles and terminology - Quản lý tài sản - Các nguyên tắc và thuật ngữ

Tiêu chuẩn ISO 55000:2014 - Asset management - Overview, principles and terminology
Quản lý tài sản - Các nguyên tắc và thuật ngữ

Tiêu chuẩn ISO 55000:2014 - Asset management - Overview,  principles and terminology br/>Quản lý tài sản - Các nguyên tắc và thuật ngữ

0 comments: