Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chính thức ban hành

Cập nhật: Bản dịch ISO 14001:2015 xem tại đây

ISO 14001:2015 quy định các yêu cầu đối với một hệ thống quản lý môi trường mà một tổ chức có thể sử dụng để nâng cao kết quả hoạt động môi trường của mình. ISO 14001:2015 nhắm đến việc sử dụng bởi một tổ chức đang tìm kiếm cách quản lý các trách nhiệm môi trường của mình một cách có hệ thống đóng góp vào trụ cột môi trường bền vững. Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chính thức ban hành ISO 14001:20 giúp một tổ chức đạt được các đầu ra dự kiến của hệ thống quản lý môi trường, cung cấp giá trị đối với môi truowngf, bản thân tổ chức và các bên quan tâm. Nhất quán với chính sách môi trường của tổ chức, các đầu ra dự kiến của hệ thống quản lý môi trường bao gồm:

· nâng cao kết quả hoạt động môi trường;

· thỏa mãn đầy đủ các nghĩa vụ phải tuân thủ;

· đạt được các mục tiêu môi trường.

ISO 14001:2015 áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào, không phân biệt quy mô, loại hình và bản chất, và áp dụng đối với các khía cạnh môi trường của các hoạt động, sản phẩm, dịch vụ của tổ chức. ISO 14001:2015 không tuyên bố bất kỳ tiêu chuẩn cụ thể nào về môi trường.

ISO 14001:2015 có thể được sử dụng toàn bộ hoặc một phần để cải tiến quản lý môi trường có hệ thống. Tuy nhiên, việc tuyên bố phù hợp với ISO 14001:2015 sẽ không được chấp nhận trừ phi tất cả các yêu cầu của nó được tích hợp vào hệ thống quản lý môi trường của tổ chức và phải được đáp ứng đầy đủ không được phép loại trừ.

Nguồn: ISO.org

0 comments: