Một hướng dẫn của WHO về thẩm định trong GMP WHO

Một hướng dẫn của WHO về thẩm định trong GMP WHO

Một hướng dẫn của WHO về thẩm định trong GMP WHO

Có một bạn hỏi về thẩm định quy trình vệ sinh trong sản xuất dược phẩm nhưng để lại địa chỉ email không đúng nên tôi không trả lời trực tiếp qua mail được. Tài liệu bên dưới là hướng dẫn chung về thẩm định.

0 comments: