Tiêu chuẩn ISO 31000 được sửa đổi

Giảm thiểu, dự báo và quản lý rủi ro là một phần của các hoạt động thường nhật của các tổ chức đã lồng ghép quản lý rủi ro vào chiến lược kinh doanh của mình. Đó là lý do tại sao họ thường tìm đến ISO 31000 về quản lý rủi ro để tìm kiếm sự hỗ trợ trong nhiệm vụ này.
Tiêu chuẩn ISO phát hành các phiên bản sửa đổi mỗi năm năm một lần, và ISO 31000, Guide 73 cũng không ngoại lệ. Nhóm công tác chịu trách nhiệm cho việc phát triển các tiêu chuẩn cốt lõi về quản lý rủi ro đã khởi động quá trình sửa đổi, ISO / TC 262 / WG 2, nhóm họp từ ngày 03-ngày 09 Tháng Ba năm 2015 ở Paris - dưới sự bảo trợ của AFNOR, thành viên của ISO Pháp - để thảo luận về những thay đổi cần thiết phải được thực hiện theo tiêu chuẩn. Ở đây, Kevin Knight, chủ tọa của ISO / TC 262 về quản lý rủi ro, cho chúng ta một số thông tin như sau:

ISO/CD 31000, Quản lý rủi ro - Các nguyên tắc và Hướng dẫn, và ISO/CD Guide 73, Quản lý rủi ro - Từ vựng, đang được sửa đổi. Tại sao việc sửa đổi này lại cần thiết?

Sau một thời gian áp dụng, một số nhà thực hành quản lý rủi ro đã chỉ ra rằng tiêu chuẩn ISO 31000: 2009 cần xem xét hạn chế để đảm bảo nó vẫn thích hợp cho việc sử dụng. Kết quả là, ISO Guide 73: 2009 sẽ cần phải được sửa đổi theo các thay đổi được thực hiện đối với các điều khoản và định nghĩa được sử dụng trong tiêu chuẩn ISO 31000 được sửa đổi, hoặc điều khoản bổ sung và định nghĩa này được coi là cần thiết để hỗ trợ người sử dụng với tài liệu riêng của họ.

Nói cách khác, hai việc sửa đổi đồng thời hai tài liệu này là quan trọng?

Vâng. Tất cả các điều khoản và định nghĩa trong ISO 31000 được chứa trong ISO Guide 73, vì vậy bất kỳ thay đổi các điều khoản và định nghĩa trong ISO 31000 phải là giống hệt nhau trong cả hai tài liệu.

Những điểm chính của việc sửa đổi là gì? Nội dung và ngôn ngữ cập nhật thế nào? Nhiều người đã xem xét có giới hạn này như một cơ hội để tìm kiếm sự thay đổi lớn hơn là phản ánh nhu cầu của các tập đoàn lớn và các chính phủ đối với một tài liệu cấp cao. ISO/TC 262/WG2 đã nhận được tổng số 656 ý kiến tại cuộc họp tháng 3 năm 2015 tại Paris. Điều này đã minh chứng cho một nhu cầu cần có một tài liệu cấp cao mới phải được xem xét đầy đủ bởi ISO/ TC 262/WG 2 để phát triển một tiêu chuẩn thiết kế (DS) nêu bật các vấn đề khác cần được giải quyết dựa về ý kiến kiểm tra tại Paris. Tất nhiên, DS sẽ phải được sự chấp thuận của các thành viên tham gia của ISO/TC 262 để có thể được thực thi.

Ấn bản đầu tiên của tiêu chuẩn ISO 31000 và ISO Guide 73 được công bố vào năm 2009. Những người sử dụng đã phản hồi gì và các thông tin này được xem xét thế nào trong quá trình sửa đổi?

31000 ISO đã được thông qua như là một tiêu chuẩn quốc gia của hơn 50 cơ quan tiêu chuẩn quốc gia bao gồm hơn 70% dân số toàn cầu. Nó cũng đã được thông qua bởi một số cơ quan của Liên Hợp Quốc và các chính phủ quốc gia làm cơ sở cho việc phát triển các tiêu chuẩn liên quan đến rủi ro và các chính sách của của họ, đặc biệt là trong các lĩnh vực giảm nhẹ rủi ro thiên tai và quản lý rủi ro thiên tai.

Việc sử dụng rộng rãi tiêu chuẩn ISO 31000: 2009 đã làm phát sinh một loạt các câu hỏi cần các chuyên gia khác nhau, với các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn ISO làm rõ về một số điểm của tiêu chuẩn. Những điểm này, kết hợp với thông tin phản hồi từ các ủy ban quốc, cần cung cấp hướng dẫn rõ ràng hơn trong một số lĩnh vực.

Nhu cầu cũng đã được thể hiện bởi những người thực hành quản lý rủi ro, đặc biệt là ở các nền kinh tế G20, đối với một tài liệu cấp cao phản ánh cách các rủi ro được quản lý trong các tổ chức đa quốc gia và các chính phủ quốc gia, cũng như cách thức quản lý rủi ro cần phải được kết hợp vào các hệ thống quản trị và quản lý của các tổ chức.

ISO 31000 là một tài liệu hướng dẫn chung chung, mà đã được thừa nhận là rất hữu ích tại các nước đang phát triển và các doanh nghiệp nhỏ đến vừa và nhỏ. Tuy nhiên, cần có một cái gì đó nhiều hơn đáng kể hơn so với các nguyên tắc nêu trong Phụ lục A của tiêu chuẩn ISO 31000: 2009 để giúp các tổ chức đi xa hơn, và đó là những gì ISO/TC 262/WG2 hiện đang làm việc

Các phiên bản mới sẽ thay đổi gì cho người sử dụng các tài liệu? Việc xem xét có giới hạn của tiêu chuẩn ISO 31000 hy vọng sẽ cung cấp rõ ràng hơn cho người sử dụng.

Các bước quan trọng tiếp theo của việc sửa đổi là gì? Điều này sẽ phụ thuộc vào các công việc đang được thực hiện theo ISO/TC262/WG2 kể từ cuộc họp Paris để phát triển một đề nghị cho ISO/TC 262. Có hai khả năng:

1. ISO/TC262/WG2 hoàn tất xem xét có giới hạn của tiêu chuẩn ISO 31000:2009 và cho ra một dự thảo tiêu chuẩn quốc tế (DIS) và gửi nó để bình chọn; sau đó sẽ tiến hành đánh giá kỹ thuật đầy đủ để phát triển một tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế cho một tiêu chuẩn cao cấp về quản lý rủi ro; hoặc

2. ISO/TC262/WG2 tìm kiếm sự chấp thuận của Ủy ban kỹ thuật để dừng "giới hạn" sửa đổi và đi trực tiếp - với kết quả đạt được cho đến nay - vào việc sửa đổi "kỹ thuật". Điều này sẽ cần một đặc điểm kỹ thuật thiết kế (DS) vạch ra các vấn đề cần được giải quyết ngoài những gì đã hiện đã đạt được. Một nhóm nhiệm vụ của ISO/TC262/WG2 có đến cuối tháng 6 năm 2015 để phát triển các DS nhận xét và sau đó trình bỏ phiếu trước các ủy ban kỹ thuật viên tham gia, cùng với Ủy ban dự thảo mới nhất (CD) của tiêu chuẩn ISO 31000.

Ngày phát hành chính thức dự kiến là ngày nào?

Điều này phụ thuộc rất nhiều vào kết quả của các đề xuất nêu trên. Trong trường hợp đề nghị đầu tiên được thông qua, chúng ta có thể mong chờ phiên bản sửa đổi của ISO 31000 sẽ được công bố vào giữa năm 2016. Mặt khác, nếu đề nghị thứ hai được chọn, thì chúng ta hy vọng sẽ nhìn thấy công bố các tiêu chuẩn kết quả vào cuối năm 2017.

Nguồn: iso.org

0 comments: