Cách tạo form nhập liệu bằng Excel

Để quản lý cơ sở dữ liệu, ta có thể sử dụng công cụ Form trên Customize Quick Access Toolbar. Tuy nhiên nếu trường hợp công cụ Form chưa xuất hiện sẵn ta cần thực hiện thao tác sau:

Bước 1. Chọn File > Option > Quick Access Toolbar,
Bước 2. Tại Choose Commands From > All Commands > công cụ Form,
Bước 3. Chọn Add > công cụ Form sẽ xuất hiện trên Customize Quick Access Toolbar > OK.
=

1. Tạo Data Form

Sau khi đã thiết lập cơ sở dữ liệu, thực hiện các bƣớc sau:
Bước 1. Chọn một ô bất kỳ trong bảng tính

Bước 2. Chọn công cụ Data Form trên Customize Quick Access Toolbar.
Xuất hiện khung Data Form như sau:
=

2. Thành phần của hộp thoại Data form:

Thanh Tiêu đề: Hiển thị tên Bảng tính hiện hành
Bảng bên trái: Hiển thị các vùng tin có trong vùng cơ sở dữ liệu kèm theo các ô chứa dữ liệu bên cạnh. Dữ liệu được load lên các textbox.
Bảng bên phải: Số thứ tự của mẫu tin hiện tại cùng với tổng số mẫu tin có trong cơ sở dữ liệu, bên dưới là các nút lệnh.
Thanh cuộn: Dùng để di chuyển đến các mẫu tin kế cận.

3. Chức năng các nút lệnh trong của hộp thoại Data form

  • New: Tạo một mẫu tin mới
  • Delete: Xóa mẫu tin hiện hành
  • Restore: Phục hồi dữ liệu vừa nhập hay xóa các ô chứa dữ liệu
  • Find Prev: Tìm mẫu tin kế trƣớc so với mẫu tin hiện tại thỏa điều kiện
  • Find Next: Tìm mẫu tin kế sau so với mẫu tin hiện tại thỏa điều kiện
  • Criteria: Đặt (nhập) điều kiện truy tìm
  • Close: Đóng hộp thoại Data Form
  • Help: Xem phần trợ giúp

4. Các thao tác cơ bản trên Data Form

Tìm kiếm dữ liệu:

Khi có nhu cầu cần tìm thông tin dữ liệu trong Data Form, thực hiện các bƣớc sau:

Bước 1. Tại cửa sổ Data Form > Criteria
Bước 2. Chọn Field chứa dữ liệu cần tìm > nhập giá trị cần tìm
Bước 3. Chọn Find next hoặc Find Prev để tìm kiếm dữ liệu,
Bước 4. Nút Clear thay cho nút Delete dùn để xóa điều kiện ghi trong các ô dữ liệu,
Bước 5. Nút Form thay cho nút Criteria dùn để tr về hộp thoại lúc đầu.

Thêm mẫu tin mới

Khi có nhu cầu cần nhập thêm mẫu tin mới trong Data Form, thực hiện các bƣớc sau:

Bước 1. Di chuyển đến vị trí mẫu tin nằm sau mẫu tin cần chèn > New,
Bước 2. Nhập vào các vùng tin trống > bấm phím Tab để chuyển sang vùng tin khác,
Bước 3. Nhấn nút Close để đón hộp thoại và trở về bảng tính

Xóa mẩu tin

Khi có nhu cầu cần xóa mẫu tin trong Data Form, thực hiện các bước sau:
Bước 1. Di chuyển đến vị trí mẫu tin nằm sau mẫu tin cần xóa,
Bước 2. Chọn Delete. Xuất hiện hộp thông báo, nhắc nhở trước khi xóa,
Bước 3. Nhấn nút Close để kết thúc việc xóa và đóng hộp thoại.

Nguồn: http://enews.agu.edu.vn

0 comments: