Các quy định, tiêu chuẩn và chứng nhận đối với nông sản xuất khẩu

Các quy định, tiêu chuẩn và chứng nhận đối với nông sản xuất khẩu Đây là tài liệu của FAO: Hướng dẫn thực hành cho người sản xuất và xuất khẩu ở Châu Á - Các quy định, tiêu chuẩn và chứng nhận đối với nông sản xuất khẩu

0 comments: