Tiêu chuẩn ISO/ASME 14414 - Đánh giá năng lượng hệ thống bơm

Các hệ thống bơm được sử dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và vận chuyển. Thường thì chúng sử dụng năng lượng nhiều hơn mức thực tế chúng cần.

ISO/ASME 14414, đánh giá năng lượng hệ thống bơm nhằm mục đích giảm tiêu thụ năng lượng bằng cách cho phép các tổ chức xác định một cách hiệu quả lượng năng lượng tối thiểu yêu cầu bởi nhiều hệ thống bơm khác nhau, do đó tạo thuận lợi cho việc cải tiến hiệu quả năng lượng, kết quả là giảm thiểu lượng tiêu thụ năng lượng.

Được phát triển trong sự phối hợp với American Society of Mechanical Engineers (ASME), ISO/ASME 14414 đưa ra các yêu cầu cho việc thực hiện đánh giá và báo cáo kết quả đánh giá hệ thống bơm, tạo thuận lợi không chỉ cho việc tính toán mức năng lượng tiêu thụ hiện hành nhưng còn xác định cách giảm năng lượng và cải tiến hiệu suất của nó.

Thông qua việc cung cấp các khái niệm cơ bản về đánh giá, nó cũng cho phép áp dụng nhất quán giữa các tổ chức và các quốc gia, đảm bảo thỏa ước các dịch vụ đánh giá được thực hiện dễ dàng hơn.

ISO/ASME 14414 sẵn có tại cửa hàng ISO

Nguồn: iso.org

0 comments: