Hướng dẫn ghi nhãn thực phẩm có thành phần gây dị ứng của Châu Âu - 2014

Hướng dẫn ghi nhãn thực phẩm có thành phần gây dị ứng của Châu Âu - 2014.

Xem thêm tại: https://www.food.gov.uk/business-industry/allergy-guide

0 comments: