Chứng nhận BRC Food: Lưu ý khi chấp nhận kết quả đánh giá của đánh giá viên

Mới cập nhật: BRC Food Issue 7 đã chính thức được phát hành ngày 07-01-2015

Tình huống

Đánh giá viên của tổ chức đánh giá chứng nhận tiến hành đánh giá hệ thống quản lý chất lượng - an toàn thực phẩm tại một nhà máy chế biến nông sản, và một trong các kết luận đánh giá như sau:


Doanh nghiệp đã tiến hành phân tích, gửi tài liệu cho đánh giá viên nhưng đều không được lắng nghe. Đánh giá viên vẫn khăng khăng đây là NC.


Viện dẫn một số tài liệu tham khảo & phân tích

1- Điều khoản 2.8.1 BRC Food Issue 6 yêu cầu như sau:

Như vậy, BRC Food không yêu cầu phải có CCP để kiểm soát mối nguy được đánh giá là có ý nghĩa, mà là cần phải phân tích xem mối nguy đó có cần kiểm soát bởi một CCP không thông qua sử dụng cây quyết định.

2-Một tài liệu mới phát hành trong năm 2014 của FAO: "Assessment and management of seafood safety and quality", có hướng dẫn như sau:

Tài liệu này cũng hướng dẫn cần sử dụng cây quyết định để xác định xem mối nguy đã nhận diện có cần được kiểm soát bởi một CCP hay không.

3-Hướng dẫn về Cây quyết định CCP của FAO như sau (đây cũng là hướng dẫn đề cập trong TCVN 5603:2008):

4-Hướng dẫn về cây quyết định CCP của FDA như sau:

(Bạn có thể xem tài liệu này tại đây: http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/UCM252446.pdf)

5-Một ví dụ minh họa về phân tích mối nguy và xác định CCP của FAO bạn có thể xem tại đây


Kết luận

(1) Đánh giá viên cẩu thả trong việc soạn và gửi báo cáo cho doanh nghiệp, điều này thể hiện qua các sai lỗi chính tả trong nguyên văn báo cáo.
(2) Đánh giá viên không nắm vững yêu cầu của tiêu chuẩn BRC Food Issue 6. Kết luận của đánh giá viên không dựa vào yêu cầu cầu của tiêu chuẩn (điều khoản 2.8.1 BRC Food Issue 6) mà chỉ dựa vào quan điểm cá nhân.
(3) Đánh giá viên không có tinh thần hợp tác tốt: khi doanh nghiệp gửi các tài liệu và phân tích (như đề cập bên trên) đánh giá viên không thể hiện sự lắng nghe và xem xét.

Bài học kinh nghiệm

(1) Cân nhắc khi hợp tác với các đánh giá viên & tổ chức đánh giá chứng nhận. Doanh nghiệp luôn có quyền chọn tổ chức chứng nhận nào, và thậm chí là đánh giá viên nào.
(2) Cần nắm vững các yêu cầu của tiêu chuẩn đang áp dụng."
(3) Phản biện kết quả đánh giá trong buổi họp báo cáo đến cùng nếu chưa rõ về điểm không phù hợp so với yêu cầu nào.
(4) Sử dụng quyền khiếu nại trong trường hợp không thể đi đến thống nhất. Với tiêu chuẩn BRC Food, bạn có thể khiếu nại trực tiếp với Ủy Ban BRC tại đây

1 nhận xét: