Tiêu chuẩn GMP WHO: WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations - TRS 986 - 2014

Bản cập nhật GMP WHO - 2014. 17 nguyên tắc cơ bản của GMP WHO được đề cập trong Annex 2 của tài liệu bên dưới.