Tổng quan về Salmonella và các biện pháp phòng ngừa.


Bên dưới là thông tin về Salmonella, nguồn gốc lây nhiễm và cách thức phòng ngừa theo khuyến cáo của Ban Y tế & Sức khỏe Úc Châu.0 comments: