Một hướng dẫn của FAO: Các quy định, tiêu chuẩn, chứng nhận đối với hàng nông sản xuất khẩu.0 comments: