Hướng dẫn sử dụng ngôn ngữ R trong phân tích dữ liệu

Bản Tiếng Việt (đây là bản tóm lược)

Bạn có thể xem thêm các minh họa thực hành tại đây
Bản Tiếng Anh