Sắp có tiêu chuẩn BRC Food Issue 7!

Mới cập nhật: BRC Food Issue 7 đã chính thức được phát hành ngày 07-01-2015

Tiêu chuẩn BRC Food sắp có phiên bản 7. Lịch trình sửa đổi như sau:
  • Jan - May 2014, Drafting of Issue 7
  • May 2014, Public consultation on draft
  • Jul 2014, Final agreement of the Standard to publication
  • Aug - Dec 2014, Create translations, develop training materials, write supporting documents
  • Jan 2015, Publication of Issue 7 and supporting documents
  • Jan - Jul 2015, Auditor training, period of adoption of changes
  • Jul 2015, Audits for Issue 7 start
Các đơn vị đã được chứng nhận phiên bản 6 có hiệu lực chứng nhận đến trước tháng 6-2015 cần có các hoạt động chuẩn bị cho việc nâng cấp tiêu chuẩn.

Nguồn: http://www.brcglobalstandards.com

Dưới đây là phiên bản dự thảo rev 00 chỉ trình bày các phần có thay đổi do BSI Thai cung cấp. Phiên bản chính thức chắc chắn sẽ có khác biệt nhiều so với phiên bản dự thảo này, nhưng đây cũng là tài liệu có thể được dùng để tham khảo trước. Đặc biệt đối với các đơn vị đã được chứng nhận BRC Food Issue 6