Norovirus

Hiện một số doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt nam đang phải giải quyết việc sản phẩm bị nhiễm norovirus. Bên dưới là một số liên kết đến các trang chứa thông tin về norovirus có thể tham khảo được.

- http://www.cdc.gov/norovirus/about/overview.html  (Giới thiệu - Bản dịch Tiếng Việt bằng Google tại đây)
- http://www.cdc.gov/norovirus/about/transmission.html  (Lây lan - Bản dịch Tiếng Việt bằng Google tại đây )
- http://www.cdc.gov/norovirus/about/treatment.html (Điều trị - Ban dich Tieng Viet bang Google tại đây)
- http://www.cdc.gov/norovirus/preventing-infection.html (Ngừa nhiễm - Bản dịch Tiếng Việt bằng Google tại đây)
- http://www.hpa.org.uk/Topics/InfectiousDiseases/InfectionsAZ/Norovirus/oysterconsumptionnorovirus/  (bản tiếng việt)
- http://www.food.gov.uk/news-updates/news/2014/mar/norovirus (bản tiếng việt)
- http://en.wikipedia.org/wiki/Norovirus

Một số bài viết về norovirus bằng tiếng Việt

- http://www.rfa.org/vietnamese/programs/LifeAndHealth/new-viru-concern-02042013064255.html
- http://www.impe-qn.org.vn/impe-qn/vn/portal/InfoDetail.jsp?area=58&cat=1091&ID=3490
- http://www.bphc.org/whatwedo/infectious-diseases/Infectious-Diseases-A-to-Z/Documents/Fact%20Sheet%20Languages/Food%20Poisoning/Vietnamese.pdf
- http://www.mard.gov.vn/Pages/news_detail.aspx?NewsId=20287&Page=2 (nghiên cứu mới phát hiện norovirus trong hàu - Bản tin này được đưa từ 2011)
- http://www.sdcounty.ca.gov/deh/food/pdf/publications_fhbooklet_v.pdf