Tiêu chuẩn ISO 31000:2009 - Risk management - Principles and guidelines

ISO 31000:2009, Quản lý rủi ro - Các nguyên tắc và hướng dẫn, đưa ra các nguyên tắc, khuôn khổ và quá trình quản lý rủi ro. Nó có thể được dùng trong bất kỳ tổ chức nào, không phụ thuộc vào quy mô, hay loại hình hoạt động. Việc sử dụng ISO 31000 có thể hỗ trợ tổ chức tăng khả năng đạt được các mục tiêu, cải tiến việc nhận diện các cơ hội và đe dọa cũng như phân bổ và sử dụng nguồn lực hiệu quả cho việc xử lý các rủi ro.


Tuy tiêu chuẩn ISO 31000 không sử dụng cho mục đích chứng nhận, nhưng nó cũng cung cấp các hướng dẫn cho các chương trình đánh giá nội bộ và bên ngoài. Các tổ chức sử dụng tiêu chuẩn này có thể so sánh việc quản lý rủi ro của họ với các chuẩn đối sánh được cung cấp như là các nguyên tắc cho việc quản lý hiệu quả.

Các tiêu chuẩn liên quan:

1- ISO Guide 73:2009, Quản lý rủi ro - Từ vựng
2- ISO/IEC 31010:2009, Quản lý rủi ro - Các kỹ thuật đánh giá rủi ro.

0 comments: