Bản thảo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 sẵn sàng cho cộng đồng đóng góp ý kiến.

Cập nhật: Bản dịch ISO 14001:2015 xem tại đây

Nhận thức được tầm quan trọng của quản lý tác động môi trường của chúng ta ngày càng cao, một trong những tiêu chuẩn ISO được sử dụng rộng rãi nhất để quản lý môi trường đang được sửa đổi và chúng tôi muốn biết bạn đang nghĩ gì.

Phiên bản sửa đổi của tiêu chuẩn ISO 14001 đã hình thành như là một dự thảo tiêu chuẩn quốc tế (DIS), có nghĩa là bạn có thể gửi quan điểm và đề xuất của bạn và những gì bạn muốn nói để đóng góp cho việc hoàn thiện tiêu chuẩn.

Giống như tất cả các tiêu chuẩn ISO khác, tiêu chuẩn ISO 14001 được xem xét mỗi 5 năm một lần để đảm bảo nó phù hợp liên tục và được cập nhật. Bằng việc chuyển sang giai đoạn DIS, dự thảo phiên bản mới bây giờ sẵn sàng cho công chúng nhận xét cũng như mua về sử dụng, phiên bản này không chỉ cung cấp cho bạn một bản xem trước của những thay đổi, nhưng cho phép bạn chuẩn bị những sửa đổi cần thiết khi tiêu chuẩn cuối cùng được công bố vào cuối năm 2015.

Những thay đổi chính trong dự thảo mới tập trung nhiều hơn vào quản lý rủi ro và một sự thay đổi theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động môi trường chứ không đơn thuần chỉ là hệ thống quản lý. Để có thêm thông tin về những thay đổi bạn có thể tìm thấy trên trang sửa đổi tiêu chuẩn ISO 14001.

Nếu bạn quan tâm đến việc đóng góp cho dự thảo, xin vui lòng liên hệ với các thành viên ISO ở nước bạn để tìm hiểu thêm về cách bạn có thể tham gia.

Để biết thêm thông tin về cách ISO phát triển và đánh giá các tiêu chuẩn, xem trang phát triển các tiêu chuẩn của iso.org....

Nguồn: iso.org