Sửa đổi Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001

Cập nhật: Bản dịch ISO 14001:2015 xem tại đây

ISO 14001, một trong những tiêu chuẩn ISO được sử dụng rộng rãi nhất, đang được sửa đổi, cập nhật phiên bản mới vào cuối năm 2015.

Tại sao 14001 ISO được sửa đổi?

Tất cả các tiêu chuẩn ISO được xem xét mỗi năm năm để xác định xem một phiên bản được yêu cầu để giữ cho nó hiện hành và phù hợp với thị trường. ISO 14001:2015 tương lai sẽ đáp ứng xu hướng mới nhất và đảm bảo nó tương thích với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác như ISO 9001.

Những thay đổi chính là gì?

Các phiên bản mới sẽ bao gồm một yêu cầu để hiểu bối cảnh của tổ chức để quản lý rủi ro tốt hơn, với nhiều điểm nhấn về vai trò lãnh đạo trong các tổ chức để thúc đẩy quản lý môi trường. Ngoài ra sẽ có một sự thay đổi theo hướng nâng cao hiệu quả môi trường chứ không phải là cải thiện hệ thống quản lý. Nhiều thông tin về thay đổi sẽ được công bố ở giai đoạn dự thảo lấy ý kiến công khai.

Chúng ta đang ở đâu trong quá trình sửa đổi?

ISO 14001 là ở giai đoạn dự thảo cấp ủy ban, giai đoạn thứ ba của một quá trình sáu giai đoạn, khi những người thực hiện soạn thảo tiêu chuẩn (Ủy ban kỹ thuật và các tiểu ban) thống nhất các nội dung kỹ thuật.

Làm thế nào tôi có thể tham gia?

Khi dự thảo đạt tới giai đoạn lấy ý kiến công khai, dự kiến ​​trong tháng 7 năm 2014, các bên liên quan có chuyên môn hoặc kinh nghiệm có thể bình luận. Mọi đóng góp và ý kiến ​​được thực hiện thông qua cơ thể quốc gia thành viên.

Bước tiếp theo là gì?

Sau khi Ủy ban kỹ thuật và các tiểu ban đã đồng ý nội dung, nó sẽ được chuyển vào giai đoạn lấy ý kiến công khai, dự kiến ​​đôi khi trong tháng 7 năm 2014.

Khi nào phiên bản mới sẽ được công bố?

Tiêu chuẩn ISO 14001 sửa đổi dự kiến ​​sẽ được công bố vào cuối năm 2015.

Đơn vị tôi đã được chứng nhận ISO 14001:2004. Điều này có nghĩa gì đối với chúng tôi?

Tổ chức được cấp một giai đoạn chuyển tiếp ba năm sau khi phiên bản đã được ban hành để chuyển đổi hệ thống quản lý môi trường của mình với phiên bản mới của tiêu chuẩn.Sau khi giai đoạn chuyển tiếp này, các công ty sẽ phải tìm kiếm chứng nhận cho các phiên bản mới của tiêu chuẩn. ISO 14001:2004, và bất kỳ chứng nhận nó, sẽ hết hiệu lực.

Làm thế nào để tìm hiểu thêm?

Bạn có thể mua cCác phiên bản dự thảo của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 một khi nó đạt tới giai đoạn điều tra công khai vào tháng Bảy năm 2015. Bạn cũng có thể liên hệ với cơ quan thành viên quốc gia của bạn để biết thêm thông tin về cách sửa đổi đang được tiến hành ở nước bạn.Cuối cùng, hãy kiểm tra trang này chúng tôi sẽ đăng cập nhật thường xuyên từ nay đến bản cuối cùng của tiêu chuẩn.

Nguồn iso.org