WHO TRS 961, 2011: Annex 3 - Thực hành tốt sản xuất dược phẩm (GMP WHO): Các nguyên tắc cơ bản

Đã có bản dịch không chính thức phụ lục 2 - Thực hành tốt sản xuất dược phẩm (GMP WHO): Các nguyên tắc cơ bản theo WHO TRS 986, 2014. Chi tiết xem tại đây

Đây là bản dịch không chính thức phụ lục 3 - Thực hành tốt sản xuất dược phẩm (GMP WHO): Các nguyên tắc cơ bản theo WHO TRS 961, 2011. Bản dịch này chỉ bao gồm 17 điều khoản cơ bản của GMP WHO.

Nội dung bản dịch này có đề cập đến việc áp dụng các nguyên tắc đánh giá rủi ro theo HACCP áp dụng trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm.

Các đóng góp về bản dịch vui lòng mail về phamxtien@gmail.com hoặc thông qua phiếu liên hệ bên phải của trang blog.