The Baldrige Criteria 101

Các yêu cầu đối với quá trình nâng cấp lên FSSC 22000 V5

Note: Đánh giá viên DOAN QUOC DUNG của ITS khi đánh giá BRC Food Issue 8 kết luận cây quyết định theo hướng dẫn của FDA là không logic. Cụ thể: "Cây quyết định thiếu logic, mối nguy đáng kể không có biện pháp kiểm soát mối nguy đến mức chấp nhận nhưng không quan tâm sau công đoạn phân tích có biện pháp kiểm soát khác."

Các đơn vị áp dụng BRC, FSSC, HACCP, ISO 22000 nên cẩn trọng.

Link cây quyết định theo hướng dẫn của FDA: Xem tại đây

Tiêu chuẩn BRC Agents & Brokers Issue 2 - Bản chuyển ngữ Tiếng Việt

Note: Đánh giá viên DOAN QUOC DUNG của ITS khi đánh giá BRC Food Issue 8 kết luận cây quyết định theo hướng dẫn của FDA là không logic. Cụ thể: "Cây quyết định thiếu logic, mối nguy đáng kể không có biện pháp kiểm soát mối nguy đến mức chấp nhận nhưng không quan tâm sau công đoạn phân tích có biện pháp kiểm soát khác."

Các đơn vị áp dụng BRC, FSSC, HACCP, ISO 22000 nên cẩn trọng.

Link cây quyết định theo hướng dẫn của FDA: Xem tại đây

Note: Đánh giá viên DOAN QUOC DUNG của ITS khi đánh giá BRC Food Issue 8 kết luận cây quyết định theo hướng dẫn của FDA là không logic. Cụ thể: "Cây quyết định thiếu logic, mối nguy đáng kể không có biện pháp kiểm soát mối nguy đến mức chấp nhận nhưng không quan tâm sau công đoạn phân tích có biện pháp kiểm soát khác."

Các đơn vị áp dụng BRC, FSSC, HACCP, ISO 22000 nên cẩn trọng.

Link cây quyết định theo hướng dẫn của FDA: Xem tại đây

GMP Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Tiêu chuẩn FSC-STD-40-004 V3-0 (Bản chuyển ngữ Tiếng Việt)

Một hướng dẫn giảm thiểu gian lận thực phẩm của FSSC 22000

Một hướng dẫn phòng vệ thực phẩm của FSSC 22000

Một mẫu kế hoạch phòng vệ thực phẩm theo hướng dẫn của FDA

Tiêu chuẩn PAS 96:2017 Hướng dẫn bảo vệ và phòng vệ thực phẩm khỏi tấn công có chủ ý

Tiêu chuẩn ISO 50001:2018 Hệ thống quản lý năng lượng

Tiêu chuẩn ISO 50001:2018 đã được ban hành

Tiêu chuẩn ISO 50001:2018 đã được ban hành chính thức, phiên bản mới này thay thế cho phiên bản 1.
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu để thiết lập, thực hiện, duy trì và cải thiện hệ thống quản lý năng lượng (EnMS). Với kết quả mong muốn là cho phép một tổ chức theo một cách tiếp cận có hệ thống để đạt được cải tiến liên tục kết quả hoạt động năng lượng và EnMS.

Tiêu chuẩn này:
a) áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào, bất kể loại hình, quy mô, độ phức tạp, vị trí địa lý, văn hóa tổ chức hoặc sản phẩm và dịch vụ mà tổ chức cung cấp;
b) áp dụng cho các hoạt động ảnh hưởng đến kết quả hoạt động năng lượng do tổ chức quản lý và kiểm soát;
c) được áp dụng bất kể số lượng, lượng sử dụng hoặc loại năng lượng tiêu thụ;
d) yêu cầu chứng minh cải thiện kết quả hoạt động năng lượng liên tục, nhưng không xác định mức độ cải thiện hiệu suất năng lượng cần đạt được;
e) có thể được sử dụng độc lập hoặc được tuỳ chỉnh hoặc tích hợp với các hệ thống quản lý khác.
Phụ lục A cung cấp hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn này. Phụ lục B cung cấp so sánh phiên bản này với phiên bản trước. Bên dưới là hướng dẫn của BSI.